Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge i 1804 til biskop Jens Bloch i Christiansands Stift - del 2
32. Innberetning fra Res. Capellan Storm Øvre Telemarken 3. September 1804 Hvidesøe. I underdanigst Følge av det Høykongelige Cancelliets Skrivelse av 20de Junii h:a: betræffende Oplysninger om Sværmeren Hans Nilson Houge, hvis Opførsel er i alle Tilfælde mistænkelig, maa jeg følge den forelagde Orden, og da spørges. Qvest: Om Han setter sine...
Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge i 1804 til biskop Jens Bloch i Christiansands Stift - del 1
1. Innberetning fra Provst i Nedenes og sogneprest Thestrup i Holt kald. 21 July 1804. Underdanig Promemoria Deres Høyærværdigheds ærede af 12te d, som offiualiteter melder Deres Ankomst til Stiftet, gir meg det til pligt paa samtlige Herres Brødres Vegne i Nedenæs Provstie at lykønske Dem. Uendelig forbunden for de ædle og bevaagne udtryk...
farelser i Religionen kand kun bestrides
farelser i Religionen kand kun bestrides
farelser i Religionen kand kun bestrides ved Sandheden og dens Fremstillelse i all sin Upaatvivlelighed, Ynde og Elskværdighed og ved at gaae frem med en viis og Christe- lig Tolerance, hvorpaa Denne Høy-fortiente og gudelig sindede Dr Biskop Balle* haver givet alle Religions Lærere i sine grundige Skrivter det følgeværdigste Exempel især paa...
nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand
nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand
nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand og den offentlige Gudsdyrkelse i Kirkerne vil enhver tilstrækkeligen blive overbeviist om de læser bemeldte Hans Nielsen Houges udgivne fanatiske men til- lige forvirrede Bøger som og er For- maalet, for disse Prædikanteres Taler i Husene og Denne yderste Umagen De alleveg- ne giøre sig for at...
Underdanig Pro-Memoria
Underdanig Pro-Memoria
Underdanig Pro-Memoria. Den 26de Februarii d: a: Lod Den bekiendte Hans Nielsen Houge sig for første gang til Syne her i det mig anbetroede Høylands Præstegield tillige med en Deel af sine Tilhængere for og her, som i Denne østre Deel af dette Stift at udsaae sin fanatiske Sæd, efter at han ved sine Bøger, som han ved sine Emmissairs...
Sognepræst for Kleps Kald  ---
Sognepræst for Kleps Kald ---
Hr T. Lund, Sognepræst for Kleps Kald ---
rere heele Lemmer, strax at riste Støvet af sine Fødder
rere heele Lemmer, strax at riste Støvet af sine Fødder
rere heele Lemmer, strax at riste Støvet af sine Fødder, og for- lade et utaknemeligt Folk. Naar enhver Præst ved blid og kjerlig Omgang med Tilhørerne, ved troe Opfyldelse af Em- beds Pligter, og i alt sit Forhold stadfæster den Overbevisning hos dem, at han er det, han bør være, deres hulde Ven, deres velmenende og forstandige Leder og...
med, at disse omløbende Prædikantere ikke uden Øvrigheds
med, at disse omløbende Prædikantere ikke uden Øvrigheds
med, at disse omløbende Prædikantere ikke uden Øvrigheds Pas og Tilladelse forlade Hjem og Næringsvej, for, saaledes som nu, at strejfe om, for at udbrede fanatisk Lære; og en- delig et Forbud mod Bøgers Trykning og Udsalg, der vare af denne Suurdej, som uagtet de lidet qvalificere sig til at komme under Cencurens Domstol, dog anrette Forvirrelse blant...
hvorfor han slog ham, blev Svaret
hvorfor han slog ham, blev Svaret
hvorfor han slog ham, blev Svaret: Jo! Du fortiener at slaaes og bankes, fordi Du paa Præstegaarden hielper Præsten med at faae hans Høe slaaet og indbragt. Bemeldte Einar Larsen har jeg længe kiendt, og stedse anseet ham for at være en af de ordentligste og skikkeligste blandt mine Sognefolk, derfor da dette hans Forhold kom mig for Øren,...
Vel er det ringe og ubetydeligt
Vel er det ringe og ubetydeligt
Vel er det ringe og ubetydeligt, Ja som en Draabe i det Hav af Betænkninger og Forslag. Han indlæmme - Hvad Jeg kan have at sige om Niels Hansen Houge og hans Omvandrende Tilhængere ---- Dog ville Jeg herved opfylde Deres Høyærværdigheds Begiær i Circu- lariet til Nedeness Geistlighed af 16 July: h: a: og derfor her ned- sætter følgende: For...
1 - 10 av 234
1 2 3 4 5 ... 24 Neste

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone