Temaplaner for skoler

Haugeinstituttet ønsker å inspirere og gi hjelp til verdiformidlingen i skolen ved å gi fornyet kunnskap om Hans Nielsen Hauge. Han var en norsk ungdom, en norsk gründer, en norsk samfunnsutvikler og åndelig leder som kom til å bety så mye for utviklingen av vårt moderne norske demokrati.

Den som i dag vil forstå vår politiske historie i det frie Norges demringstid, kommer ikke utenom den tidlige haugianismens engasjement og det som blei lagt ned i vårt folk av bondesønnen og lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Vår kjente historieskriver Karsten Alnæs sier: " H.N.Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie."

På basis av norsk skoleplan Undervisningsløftet ønsker vi å tørke støvet av en viktig del av vår kristne kulturarv! I planens generelle del heter det under overskriften "Det meningssøkende menneske": Kristne og humanitære verdier.

 

 

 
"Den kristne tro og tradisjoner  utgjør en dyp strøm i vår historie - en arv som forener oss som folk på tvers av trosretninger. Den preger folkets livsnormer, forestillingsverden, språk og kunst. Den binder oss sammen med andre folkeslag i ukens rytme og årets høytider, men lever også i vårt nasjonale særdrag: i begreper og bekjennelse, i byggeskikk og musikk, omgangsformer og identitet"
 
 
 

Undervisningsopplegg for ungdomsskolen
 

Haugeinstituttet har utarbeidet en planskisse for temaundervisning om Hans Nielsen Hauge for elever i 7. kl. Planskissen for temaoppleggene om Hans Nielsen Hauge søker å gi læreren aktuelt undervisningsstoff i arbeidet med å stimulere elevene til etisk tenking i forhold til livssyn og holdningsspørsmål. Man ønsker gjennomg temaet: "Hans Nielsen Hauge og utviklingen mot et moderne samfunn på 1800-tallet" å gi elevene et moralsk forbilde av en ung mann som måtte ta valg og som holdt fast ved sitt valg selv om det kostet motstand, spott og fengsel. Man ønsker også å gi elevene innsikt i haugianismens første tid på 1800-tallet og forståelse for hva denne folkebevegelse har lagt ned i vår kulturarv av kristen tanke, holdninger og etikk og dermed gi elevene innsikt i hva mennesker i fortida har betydd for utviklingen av vårt demokrati. 

Innhold
Temaet berører kompetansemål for 7. klassetrinn slik Læreplanen i Kunnskapsløftet har satt det opp innenfor fagene RLE og Samfunnsfag.

Innen RLE og hovedområdene Filosofi og etikk og Kristendom legges hovedvekten på Hauges etiske tenking og han som moralsk forbilde. TEMA: Hans Nielsen Hauge som et moralsk forbilde.

Innen Samfunnsfag og hovedområdene Historie og Samfunnskunnskap legges hovedvekten på den betydningen han hadde for utviklingen av det nye Norge. TEMA: Hans NielsenHauges betydning for utvikling av demokrati og samfunnsreformer.

Formål
Undervisningen skal kunne gi kunnskap om Hans Nielsen.Hauge og kristen tradisjon som levende kilde til tro, moral og livstolkning. Den skal også kunne gi innsikt i Norges historie og den demokratiske utvikling av Norge på 1800-tallet og Hans Nielsen Hauges betydning for denne

Mer detaljerte undervisningsplaner og fordypingsstoff vil bli lagt ut på web-siden til Damaris Norge der Haugeinstituttet har inngått et samarbeid for å få gjort tilgjengelig hjelpestoff for lærerne  til undervisningen fortrinnsvis i kristendom, religion og livsyn og etikk

Der er allerede lagt ut en del undervisningsstoff om Hans Nielsen Hauge på www.KrdOnline.nosom er en aktiv abonnementsside for lærere og skoler (Se ellers www.damaris.no)
 

Undervisningsopplegg for videregående skole

 

Haugeinstituttet har også utarbeidet forslag til et tilsvarende undervisningsopplegg om Hans Nielsen Hauge for Vg2 og Vg3 innenfor Kunnskapsløftets studieforberedende utdanningsprogram for videregående skole.

Temaer:

  1. Hans Nielsen Hauge og hans betydning for samfunnsutviklingen mot et moderne Norge
  2. Fra standssamfunn og enevelde mot nytt frihets-og likhetsideal i samfunnet
  3. Ånd og hånd, tro og livsholdninger, Hauges etiske tenking.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone