Bibliotek>Artikler>Transkribert brev skrevet av Hans Nielsen Hauge
Originalt brev  skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
Originalt brev skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
2023-09-27
Transkribert brev skrevet av Hans Nielsen Hauge
Arbeidet er utført av gotisk gruppe i Kristiansand våren 2023 ! Medlemmer fra Slekt og Data i Vest Agder og fra Haugeinstituttet.

Til de kaldte og udvalte saa og de som kaldes herefter
at og anamme Guds kald saa de faae magt til at vorde
guds Børn  Naade og fred berede og drive eder i guds
gierninger at giøre Saa I kunde have glæde af eders
frugt  Det ønskes af mig Eders arbeyder og broder
i Herren
        H. N. S.  -- 

Jeg vilde overandt* vorde Eler med dele det ieg
haver anammet af Herren og anammer daglig me-
get som ieg icke  med pen kan udføre da Jeg
har faret igiennem bibelen til udi Esaias 2
og haver grund i det meste til lærdom og oplys-
ning rettelse og bestyrckelse til det guds mi-
niskes fulkomne beredelse til al god gierning 
som kunde følge med til Evig glæde da gud forhen 
har givet mig  aandens vidnesbyrd og nu fin-
der den mere staadfæstet   Som de Vidner skal
stadfæstes ved, og eftersom de er natturlige 
Vidner i forstanden og vor herres skabning-
ger brugt til vort legeme alt lære mer og
blive aabenbaret  voxe til som David siger 144,
12 at vore Sønner maatte plantes i Christo som 
opvoxe i deres ungdom baade legemlig og aan-
delig saa de kunde voxe op til hans ære virke
Kraft til gode plantelser** og vore døttre som hiør-
nestene der en hugget efter Tempelens lignelse
at dem dannes efter Jesu sind havde hoved-hiørne-
stenen og haver guds billede i deres hierter
at hver endel i vore sind saa vel som legeme Ja
allene mit i hierte og aand samt legemedts største
deel men hver en af de Yderste lemmer maa være
fyldte med guds kraft og drift aandelig og legemlig
at give et forraad efter et andet af spise til andre
siæle indbyrdes at elske og udvortes at tiene i
Christelig Retsindighed saa faar faarene Kraft at de
kan føde 1000de ia 10000. paa vore gader, o ønskelig tid at opleve  


*     fremfor alt
**   (plantasjer) planter


og store gierninger at de faar som følger synden
kunde igien føde mange eller formere eder paa vo-
re veye som vi vandrer i steder eller landerne
om at vore oxer kunde vore vel belatte*, det er
vort kiød eller legeme kunde vere undertvinget
og paalagt Christi kors dertil for varet med beevog-
telse** arbeyde og vaagen Tugtelse og drift af guds
aand og børn saa at der ingen indbrud af nogen
fiende enten ladhed eller ukyskhed kræsenhed eller
gierighed ey heller udførsel ødselhed og foragt paa nogen
guds skabning da den er alt god og bør anammes med
Taksigelse ey heller klagemaal mærck klagemaal paa
vore gader at icke den ene skulde have aarsag eller
villie til at klage over den andens forsømmelse daar-
lighed eller onde hanlinger og eget søgende, men 
alle at tiene hverandre i kierlighed og bær omsorg
for alle menesker saa vidt det staar til eder og ofre
herren frivillige offere paa hans kraftes dag i 
saare hellig prydelse Merk hellig prydelse med alle
Troens dyder  Sallig er det folck som saalledes giør
og det mer hvis gud herren er vil i have del i sa-
lighed optage og dricke salligheds kalck stride og lide 
og derpaa arbeyde     Jeg haaber i er villige og
giør eders flid i gierninger fra det minste æren
gammel klud til Papir at skafe og et beger vand
eller et stycke brød og skul*** til de som arbeyder det
frem og derpaa samler til Trycken med en til det
høyeste at bede af hiertet at guds ord maate forkla-
res og komme for lyset for mange end og for de
vankundige der hværken har bibel eller Chatecis-
mus saa dette udtog som ieg har begynt paa at
udrage med anmærkniger hvilket bliver dog
det fuldkomneste af alt i bibelen og kaldes op-
lysning om livet og døden i tid og evighed hvilke
at faa til Trycken naar Regning skulde giøres vil
koste nogle Tusinde Rigs daler de som har villie og


*      vore vel belatte: være godt informert
**    beevogtelse: arbeide med motivasjon
*** skul: suppe, bolle

formue men kiødelige livs arvinger der da 
efter de verslige love vi skal kunde lært give no-
get uden til gudeligt brug kunde herved anvendes
som og vilde faa udbredt som og noget at Trycke
paa svensk af de smaa bøger og forhen er de lige det
som igientages at de søger at Reyse om ad sver(i)ge
og Norlandene de i Jylland  Reyser om muligt ad
Danemarck saa guds ord kunde udkomme mer og
mer,  Vær kierlig hilset fra mange menighe-
der omkring her og flere steder ved ey om kand
siges i Christo men kaldes til Christi samfund som
og her i Setterdalen er stor begierlighed og næsten 
alle kavdes* paa sorger for om faa allene bliver
udvalte, S: T. mf: er kommen hid og vi haver
sorg og glede i at høre og giøre eller arbeyde og
anlegge da icke vides hvor meget som frugt
kand bære i tiid oh Evighed, i sær det sidste, dog
haaber at gleden skal optage sorgen naar høst-
tiden kommer lev i det samme haab og lad
det Rette liv vises i eders gierninger det bedes
af. -- Hans Nilssen. --


* tygget

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone