Bibliotek>Historiske dokumenter>Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806.
Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806.

Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge  i 1806
Udskrift af vestre Raabøygdelaugets Justitz Protokoll.
Aar 1806, den 7de Januari, blev en Extra Ret, efter foregaaet berammelse , sadt paa Gaarden søndre Austad i Ole Grundesens Huus, i Austad Sogn, til et af Stiftets befahlet Tingsvidnes optagelse, i mod Kiøbmand Ole Nielsen i Christiansand, angaaende at han i afvigte Sommer, skal have holdt gudelige Forsamlinger. Overværende til Rettens Medbetiening de 2de af Sognets Lensmand, paa fogdens vegne udnævnte jeg som Laugrettesmænd:   Torchild Knudsen og Knud Torchildsen Oustad                      Hvor da ! 
Hr Fogden Winde , lod ved Lensmand Ole Gieruldsen Bakke, fremlægge sit skriftlige Indlæg af 5te hujus, med sin til denne Tingvidnes Sag, som Actor paa Justitiens vegne i følge Stiftes Ordre udstæde  Stevning med Berammelses og Forkyndelsens Paategninger, samt de øvrige i Indlæggets producerede Bielager, fra No 1 til 4 inclucive, som alt blev læst og lagt ad acta   = Henlagt .  Indstevnte Kiøbmand Ole Nielsen, mødte og fremlagde sit skriftlige Exeptions - Skrift, hvorvel han paastaar Tingsvidnets afviist.
Eragtet
Omvendtskjødt Forordningen af 13 de Januarii 1741, lyder en anden Omgangsmaade ved de som holder Samlinger, synes dog Reskriptet, af 5te Marti 1745, befahlende : at deslige Sager, igiennem Poletiet bør oplyses. Thi dristede Administrator sig ike til at nægte Tingsvidnets fremme. Endskønt  det maaskee kunde været tidsnok paa Acten befandt at angieldende fragik sin ved det Christiansandske forhør afgivne Deposition. Ole Nielsen forbeholdt sig anke, mod den faldne Eragtning og hvad derefter maatte passere. Men ikke desmindre fremlagde han sine skriftelige Contra Qvæstioner, til de indstevte Vidner kan ej at  blotte Sagen for den sanne Oplysning. I øvrigt overlod Comparenten til Dommeren, om han finder passeligt og forsvarligt for Vidnerne at fremsætte de af hr Prokurator Berbom, opgivne 5 Qvæstioner, som alle handler om hans Broder Hans Nielsen Hauge og hans udgivne Psalmebøger og Skrifter uagtet at denne ikke hertil er varslet.
Eragtet.
Da denne Sags Gienstand, efter Stiftets Ordre, saavel til de passerede Forhører i som - efter Actors eget anførte. Til den befahlede Action, og det Tingsvidne blott er.  At Ole Nielsen skal have  holdt utilladelige Forsamlinger og Taler for Almuen i Raabøgdelauget, saa findes ingen hiemmel til de at Procurator Berbom, opgivne 5 Qvæstioner, som alle angaaer en fraværende og ustevete Mand.  Thi kan bemeldte Qvæstioner, ikke ved dette Tingsvidne fremsættes.  De fremlagde Contra Qvæstioner, lyder saaledes:
a.  til Targie Tharaldsen Berge og Anne Sigurdsdatter
1. Veed Vidnerne at jeg Ole Hauge  der i Forhøjet omforklarede Tiid, blev anmodet om at tillade at nogle folk blev sammenkaldte paa Berge, og at holde tale for dem, men at jeg bestandig satte mig derimod? 
2. Veed Vidnerne om det var efter min anmodning, og med mit Samtyke, at de af Vidnerne i Forhøret omforklarede Naboer var kommen tilstæde paa Berge? 
3. Blev der sunget andre Psalmer eller læst om det Herrens Ord, end det som henhørte ved den holdte Aften Andagt, eller Aftenbøn ? 
4. Blev der læst eller talt noget andet Herrens Ord, og gik ikke Samtalen med de tilstedeværende i øvrigt ud paa, at man ved en retskafen redelig og oprigtig Vandel, var sikrest paa at være Gjenbehagelig ?
5. Og hørte Vidnerne i øvrigt nogen Tale af mig, eller noget som var stridende imod den Christelige Religion, og hvad det, nemlig Vidnet , af samme i dets Ungdom og i dets modnere Aar her lært? 
b). Til Ole Grundesen Austad og de fleere i forhøret afhørte Vidner.
6. Veed Vidnerne, om jeg havde anmodet 4138    nogen at sammenkalde de folk, som efter forklaringen i Forhøret, kom til Austad den omforklarende Søndag, medens man der holdt den sædvanlige Søndags Andagt ?  Som foregivende 4de og 5te Qvæstion.
De Indstevnte Vidner Tarald Targiesen Berge og Anne Sigurdsdatter Berge, var endnu ikke ankomne, hvorimod de øvrige 6 Vidner mødte, og aflagde Eed at vidne Sandhed, efterat de dertil af Dommeren varede formanede. Derpaa fremstod den i det fremlagde Forhør, som 3die Vidne, den 14de Octob sidstleden afhørt:  Ole Grundesen boende her paa Gaarden 62 Aar gammel for hvem de i bemeldte forhør, den 12te October anførte 6 Qvæstioner, blev fremsadt, og hvilke han besvarede ligesom ved Forhøret, med den forandring og tilslag at det var første Søndag efter Pinstiid, at Ole Nielsen var her og at Vidnet om, ved nøjere eftertanke mindes, at det var paa hands hiemtur fra Dahlen, og ikke som han ved Forhøret af erindring, har forklaret saa opgive  han var over her. Og til den i Forhøret, for de 6 sidste Vidner fremsadte 7de Qvæstion, svarede han og ligesom ved forhøret, med det tillæg: at han, og hands    huusgesinde  =  tjenerskap , huspersonale 
Som udgiøre 10 Personer - var  indbegreben  under det omforklarede antal, der tog deel i Andagten saavel Vidnet, til en fremlagd Contra Qvæstion, nemlig til 4de Qvæstion den omprovede Samtale gik allene ud paa, at Mennesket, ved en retskafen Vandel, er sikrest paa at være Gud begageligt. Til 5te Sv: Nej! Og til 6te Qvæstion refferede Vidnet sig, til sit forhen afgivne Svar ved til 5te Qvæstion i Forhøret. Da ingen havde Vidnet videre at tilspørge blev han dimiteret, og igien fremkaldet 4de Vidne Isach Larsen, boende i en Plads under denne Gaard, sagde sig 33 Aar gammel, og forklarede sig, paa de 5 første Qvæstioner, ligesom ved Forhøret.

Men til 6te at her var  tre  udstevete Personer,  foruden Ole Nielsen, som stoed og talede allene for de tilstedeværende, dog talede Ole mindst, af de omforklaret 4 Personer, og til 7de Qvæstion svarede Vidnet ligesom ved Forhøret med tillæg at iblandt de tilstedeværende var hentet folk ind bagveien, og at de nu omforklarede Taler ikke varede længe, hvorimod den øvrige Tiid af Eftermiddagen, blev anvendt til Læsning og Synging. Til de fremlagte Contra Qvæstioner, svarede Vidnet, ligesom Vidnet  endnu mindes, at der var paa Ole Nielsens udreise fra Dahlen, første Søndag efter Pinstiid, han var her paa Austad. Ole Nielsen begiærede Vidnet tilspurgt. Om han var den første af de 4de Personer, der efter Vidnets Forklaring, talede, den omgjerede Tiid ? Rf: Nej!  Han var ikke den første og 2det  om han opmuntrede nogen til at tale ? Rf: Nej! Derefter blev Vidnet dimiteret, og igjen fremstillet 5te Vidne Daniel Evensen, 40 Aar gammel, boende på Gaarden Ouse, her i Sognet, forklarede under sin aflagde Eed, først til de ved forhøret besvarende Qvæstioner nemlig til de 5 første enstemmig med 3die og 4de Vidne, til 6te ligesom ved Forhøret  8  uden nogen forandring, og til 7de ligesaa, hvortil Vidnet sagde  At værkets folk desuden var indberegnet. Til Indstevtes Contra Qvæstioner til 4.5. og 6te enstemmig med 3die Vidne og til 2den Continuiations Contra Qvæstion: Nej! Ole Nielsen opmuntrede ingen til at tale.     Demiteret. 

6te Prov Knud Haavorsen; 19 Aar gammel, hjemmeværende hos sin fader paa Gaarden Heedsteen, her i Sognet, besvarende de ved Forhøret, den 14 October sidstleden, fremdsadte 7 Qvæstioner, ligesom de med den forandring, at det var paa Udvejen fra Dahlen,  og første Søndag efter Pinstiid Ole Nielsen var her paa Austad, og at Huusets folk   var med udi det omforklarede antal folk som var her tilstæde.  Til 4.5. 6 Contra Qvæstion, enstemming med 3die Vidne, og til den sidste? Nej!   Ole Nielsen opmuntrende ingen til at tale.  Demiteret.

7de Vidne Halvor Arnesen 21 Aar gammel, tienende her paa Gaarden, forklarede sig paa de saa vel herved   4142  Contra Qvæstioner , aldeles enstemmig med 6te Vidne,  demiteret.
8de Vidne Gunder Bjørnsen, 28 Aar gammel, ere opholdende sig her paa Gaarden , forklarede sig ligeledes aldeles overensstemmende med 7de Vidne, paa saavel Hoved som Contra Qvæstioner hvorefter han blev demiteret. Da saavidt var arangeret kom de 2de første Vidner fra Berge i Hyllestad Sogn hvoraf 1te Vidne Tharald Targiesen, 35 Aar gammel, fremstod og aflagde Eed at vidne Sandhed og besvare de ved Forhøret, den 12te October fremkalte 6 Qvæstioner, aldeles ligesom de derpaa besvarede Vidnet, de fremlagde 5 qvæstioner saaledes: 
Til 1te Ja! Vidnet spurgte Ole Nielsen om han ikke maatte sende bud til nogen og lade dem vide hans Ankomst, hvortil Nielsen svarede Nej, aldeles ikke. Til 2den Nej ikke det Vidnet kan troe. Til 3die herpaa var intet tydeligt svar af Vidnet vist hans tilsynelatende Eenfoldighed at faae. Til 4de Nej!  Samtalen gik ikke ud paa andet end det  Omspurgte. Til 5te Nej!
Da ingen havde dets Vidne viidere at tilspørge, blev han demiteret og igien fremkaldet 2det Vidne Anne Sigurdsdatter, 23 Aar gammel gift med Targie Targiesen Berge, som efter at hun aflagde Eed , at vidne Sandhed, besvarede, de i Forhøret anhørte 6 Qvæstioner enstemmende med 1te Vidne.  Saa var hun og enstemmig med samme Vidne i besvarelsen paa de 5 Contra Qvæstioner, undtagen til 3die svarede hun: at det blev talt, og sjunget noget meere,       de henhørte til den holdte aften Andagt!  Som ingen havde Vidnet viidere at tilspørge, blev hun demiteret. Og da ingen flere Vidner var indstevet, saa blev Tingsvidnet sluttet.

Udskriftens Rigtighed, bekræftes
Klep, den 20. Febr. 1806
 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone