Bibliotek>Historiske dokumenter>Rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1805 - 1806.
Rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1805 - 1806.

Rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge. 
STIFTSAMTM i krs.  Domsakt   div. dok. 1806 - 1808.
Forhør av Ole Nielsen Hauge og vitner i saken mot han.
Udskrift                        No. 3
Af vestre Raabøygdelaugets Forhørs-Protocoll.
Aar 1805, den 12te October, indfandt jeg mig paa Gaarden Berge i Hyllestad, for ved et lovligt Forhør, at undersøge, hvorleedes en Ole Nielsen Hauge, i afvigte Sommer, her skal have holdt utilladelige Forsamlinger og Taler for Almuen, i Følge Stifftets Ordre, af 20de forrige Maaned, grundet paa herr fogden Windes Indberetning, af 21de Juni dette Aar.
Overværende som Testes ved Forretningen: Halvor Olsen Berge, og Halvor Salvesen Omlie.                           Hvor da!

Som 1te Vidne, blev fremkaldet Tharald Targiesen, opholdende sig, hos sin Broder, her paa Gaarden; 36 Aar gammel, som blev tilspurgt: 1., Om han kiender en Kiøbmand i Byen, som heeder Ole Nielsen Hauge?  Rs:  Jo.
2.,    Om denne Mand har været her paa Gaarden, i afvigte Sommer og i hvad Ærinde Rs: Jo. Han var her sidst i Haaeballen, eller mellem Vaarvinden og Høstaanden, for at kiøbe Last og Feedevahre.
3.,    Hos Hvem han logerede? Rs:    Her hos Vidnets Broder Targie Targielsen. 
4.    Hvorlænge han opholdt sig her? Rs: Han kom her om Aftenen og reiste ud efter Dahlen, ud paa Dagen den andre Dag. 
5.,    Om han lod samle Folk til sig? Rs:  Ikke Vidnet bekiendt.
6.,    Om bemeldte Ole Nielsen, holdt nogen gudelig Tale eller Forsamling ? Rs:  Jo!  om Aftenen, da her var kommen endeel Folk fra Naboegaardene  ( hvis Antal Vidnet ikke kunne bestemme ) talte Ole Nielsen Herrens Ord, og sang nogle Psalmer for de tilstædeværende.  Derpaa blev fremkaldet, som 2det Vidne, Anne Sigurdsdatter, Hustroe til Opsidderen her paa Gaarden Targie Targiesen ( som fraværende )  besvarede forestaaende Qvæstioner, overeenstemmende med 1te Vidne. Fleere voxne Folk, fandtes ike tilstede her i Huuset, som om denne Sag kunne give Oplysning, thi blev Forhøret paa dette Stæd sluttet. 
Saaleedes passeret vedgaaer
 A. Kiørboe
Som Testes: 
Halvor Olsen Berge.   Halvor Salvesen Omlie. 

Aar 1805, den 14de October, continuerede dette Forhør, paa Marieboe i Bygland, i Overværelse af de 2de Vidner: Halvor Grundesen Langei, og Giermund Næresen ibidem
Hvorda!
Effter foregaaende Indkaldelse, mødte følgende Vidner i denne Sag nemlig: som 3die Vidne, Ole Grundesen Austad, den ældre som svarede til de paa Berge, formerede Qvæstioner, nemligTil 1te  Ja. Til 2den  Denne Mand var paa Austad, sidst afvigte Sommer, efter sigende i Handels-Ærinde. Til 3die  Han logerede hos Vidnet, af  hvem han havde tilkiøbt sig et Skov-Styke. Til 4de  Han kom en Løverdag Aften, udenfra Dahlen, var Søndag over, og reiste op effter Mandag Morgen. Til 5te  Nej aldeles ikke, men der kom alligevel adskillige Folk fra Naaboegaardene, for at handle med ham, og Til 6te  da det var en Søndag Ole Nielsen var over hos Vidnet, saa holdt han saavelsom Vidnet og de øvrige tilstædeværende, som sædvanlig deres Andagt, ved at læse og synge, samt talede med hinanden, om at opfylde Guds Befaling, uden at Vidnet kunde siige, at Ole Nielsen talede meere, end de andre, men heller mindre, eller paa nogen Maade prædikede.   
4de Vidne, Isach Larsen Austad, besvarede de fremsadte Qvæstioner aldeles ligesom 3die Vidne. 5te Vidne, Daniel Evensen Ouse ligeleedes i et og alt, overeenstemmende med de forrige Vidner.
6te Vidne, Knud Haavorsen Heedsten, i ligemaade enstemmig med foregaaende Vidner. 7de Vidne, Halvor Arnesen Austad, besvarede de 5 første Qvæstioner, ligesom de øvrige, men til 6te At da han var inde hos Ole Grundesen hørte han saavel Ole Nielsen, som de øvrige tilstædeværende læse og synge, men fornam ingen holdt nogen Tale, da Vidnet kuns kort opholdt sig der.
Paa Administrators nærmere Tilspørgende, forklarede de afhørte 5 Vidner or det 7de: At den omforklarede Andagt blev holdet Efftermiddag, til imod Aften og at der i midlertiid kom og gik Folk fra Naboegaardene, for at tale med Ole Nielsen, saa Vidnerne ike kunne bestemme, hvor mange der tog Deel i Andagten, men dog troede de, at der i Almindelighed var tilstæde imellem 10 à 20 Personer. --- 8de Vidne, Gunder Biørnsen Heedsten, eenstemmig med de øvrige Vidner. Da Administrator, ikke  havde kundet opspørge fleere Vidner i denne Sag, saa blev Forhøret hermed sluttet.
Saaleedes passeret vedgaaer
 A. Kiørboe
Som Vidner, Halvor Grundesen Langei.  Giermund Næresen Langei 
Udskrifftens Rigtighed,
 bekræffter
Klep, den 20 Jan. 1806. 
Kiørboe

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone