Bibliotek>Historiske dokumenter>Sogneprest Schelven i Mandal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804
Sogneprest Schelven i Mandal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804

3. Innberetning fra 
Sogneprest Schelven Mandal  provstie  21. July 1804. Mandal.

Høiædle Høiærværdige Hr Biskop!
Personlig at opvarte Deres Høiærværdighed efter Ankomsten til Christiansand var ikke allene min  Pligt; men tillige mit ivrige Ønske, da jeg derved kunde faae Leilighed til at blive kiendt af en Mand, om hvilken Rygtet har sagt mig saa meget godt og ædelt. Men da deels Veiens Længde, deels endnu mere min svage Helbred for nærværende Tid nægter mig denne Lykke, ville Deres Høyærværdighed tillade, jeg herved giver mig den Ære at lykkønske Dem med den vigtige Post, paa hvilken det har behaget Forsynet at sætte Dem. samt at tilbede Dem Held og Velsignelse til at stifte  i Deres vidtløftige Virkekreds alt det gode som  Deres Hierte visst nok attraaer.  Angaaende det Spørgsmaal, De har behaget at fremsætte om Constitution til at betiene StiftProvstiets Forretninger, maae jeg tage mig den Frihed at melde, jeg ikke allene ingen Lyst har til at paatage mig denne Byrde; men vil endog, paa Grund af min svagelige Forfatning, frabede mig samme. 

I Anledning af det Kongl Danske Cansellies Skrivelse under 20 f: M:,  angaaende den berygtede Sværmer Hans Nielsen Houge og hans Tilhængere, være det mig ogsaa tilladt herved at indberette, det min Menighed endnu er saa lykkelig, intet at kiende til denne Mand eller hans Læresetninger.
 I forrige Aar skal en af hans Emissarer have reist henigiennem og ved den Leilighed skiænket et Par af hans udgivne Piecer til de Folk, i hvis Huus han havde Natteherberge, men jeg har siden ikke merket, at dette har i denne Egn frembragt nogen Sensation. Saadant Uvæsen dæmpes uden Tvivl aller bæst ved at begægne  det med Ringeagtelsen nog endnu bedre ved Oplysnings Udbredelse iblandt Almuen.  Til Slutning anbefaler jeg mig i Deres gunstige Bevaagenhed, under Forsikring, jeg stædse vil bestræbe mig for at findes værdig den Ære og Lykke at kaldes Deres Høiædle Højærværdigheds underdanige Tiener

Mandal den 21de Julii 1804.             
 J C     Schelven                 

Mandal Provstie
Hr Schelven
Sognepræst til Mandals
Præstegield

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser.  0077, 0079, 0081.  Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge. Mandal provsti , brev af 21 07. 1804 fra Sogneprest Schelven i Mandal )
 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone