Bibliotek>Historiske dokumenter>Sogneprest Støren innberetning om Hans Nielsen Hauge. Høsten 1804.
Sogneprest Støren innberetning om Hans Nielsen Hauge. Høsten 1804.

4.. Innberetning fra
Sogneprest Nicolai Støren  Lista provstie 1. september 1804. Bielland

Underdanig Erklæring!
Det er næsten blot af Rygtet, at vi kiendte Hans Nielsen Houge og hans Tilhængere inden Biellands Prestegield, da vi hidindtil vare befriede for deres Besøg. Kun een eeneste Familie i Aaseralds Sogn er mig bekiendt, der i Nabosognet blev smittet af deres Særlingers Galskaber, men denne er, saavidt ieg  veed, igien vendt  tilbage til Ordenen. Endeel af Houge udgivne og fra Christiansand hidbragte Piecer gaar over i Grinnems og Aaseralds Sogner. Det læres uden at kunne giøre synderlig Skade, da man af deres mystiske Ripsraps ikke lettelig skal blive beredt med Forfedrenes sande Principer. Ieg frygter ingenlunde at denne Almue, saa fuld den end er af Svertere og religiøse Fordommer, lader sig vildlede af Hougianerne da deres maskerte Formands merkantilske Hensigt ikke er dem ubekiendt. Skulde ieg foreslaae noget Middel til at standse dette underlige Menneskes Uvæsen, vilde ieg dele miimellom dette Alternativ: Enten maatte man lade ham, som godt mekanisk Hoved og industries Mand, spille ham Harleqvinende i Roe, og overlade til Tiden, Præsternes Klogskab og den voxende Oplysning at bringe ham i Foragt; eller man maatte undersøge hans og Tilhængeres Forsendinger, og, naar de befandtes skadelige og lovstridige, da at fremtrekke ham og hans Horder for Domstolene.
En vanskelig Sag viser det være, ere disse beklagelsesværdige Mennesker, der ellers paa saa man gehaande Maader ere gavnlige Borgere, ved Lempe og hensigtsmæsige Midler kunde bringes tilrette.

Bielland Prestegaard
den 1de Septe  1804                                   Støren

 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser, 0049, 0051. Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge. Lister provstie, brev af 01.09 1804 fra Sogneprest  Nicolai Støren i Bielland )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser, 0049, 0051. Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge. Lister provstie, brev af 01.09 1804 fra Sogneprest  Nicolai Støren i Bielland )
 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone