Bibliotek>Historiske dokumenter>Sogneprest Hans Peter Waarum i Nedre Kvinesdal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804.
Sogneprest Hans Peter Waarum i Nedre Kvinesdal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804.

8. Innberetning fra
Sogneprest Waarum  Lister Provstie  7. September 1804. Nedre Qvinnesdal.

Affordrende ( Klargjørende )  Oplysninger om Hans Nielsen Hauge. Hans fanatiske Lære, Sects Beskaffenhed og Fremgang. Samt tienlige Midler til at hæmme Samme.
Hans Nielsen Hauge er i disse Sogner, Nedre Qvinnesdals Præstegiæld, lidt eller intet bekient, og hans Lære med Tilhængere ligesaa. Hans Sects Beskaffenhed veed altsaa Almuen her intet af da her aldrig har indfundet sig nogen, mig vitterligt, som enten har holdt Forsamlinger læret eller kalt noget i denne Fald. 
Denne Mands fanatiske Lære og Udledelser til Almuens Forvirring har Herr Biskop Hansen i pastoral Skrivelse og seenere Afskeds Brev til Præsteskabet i Christiansands Stift bekienndtgiort. 
Kun et af denne Hauges Skrifter kaldet: Betænkning til Guds Børns Samtale med sin Gud, under Morgen og Aften Bønner med nogle Psalmer, er mig hændelseviis kommet for Øyne, og saa vidt erindres og skiønnes, smager samme af megen Eenfoldighed, uden all grundig Lære Orden. Men ogsaa uden hang til oprørs tegn mod Overherredømme og Øvrigheds anordninger.            
Om hans øvrige Skrifter indeholde saadant, er mig ej viidere bekiendt .Over alt er Stiil og Foredrag i dette benævnte saa plat og lidet underholdende, at det neppe vil faae mange Læsere og Ejere. Saa meget mindre, som her haves adgang til bedre Læsning ved de efter haanden oprettede Læsesælskaber.
Hvorved gode moralske Skrifter komme i Almuemandens hænder  og jo meere sand Oplysning tiltager, Skolevæsenet forbedres, den nye forventende Psalmebogs værd  erkiendelse, og fornuftig Læsning bliver almindelig med meer almennyttigt, jo hesligere vil denne Hauges anmeldte Skremerie, som alle sekteriske Paafund forsvinde .            

 Elvestrøm Præstegaard d: 7de Septemb 1804. 
H:P:Waarum

Hr Waarum
Sognepræst til nedre Qvinesdahl 
Præstegield


( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser, 0033 - 0035. Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge. Lister provstie, Nedre Qvinesdal, brev af 7de September 1804 fra Sogneprest Waarum i Nedre Qvinesdal ) 
 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone