Bibliotek>Historiske dokumenter>Sogneprest P. G. Manall på Evje innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.
Sogneprest P. G. Manall på Evje innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.

9. Innberetning  fra 
Sogneprest P. Manall  Raabøygdelauget.  3. Oktober 1804. Evje.

Underdanigst pro Memoria!

I anledning af Deres Høyærværdigheds Pro Memoria af 16de Juli d: a: grundet paa det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af dato 20`de Juny sist afvigte, betreffende Hans Nielsøn Houge og Hans omvandrende Tilhængere m: v: skulde ieg herved underdanigt melde:
En Samling af bemelte Hans Houges Tilhængere synes at have sat fast Foed paa Gaarden Fennefos i Hornæs annex under det mig allernaadigst anbetroede Evie Præstegield. 
De have paa bemelte Gaard tilforhandlet sig et Stykke Jord langs med Stor-Elven, hvor de have opført en Saug, et Qverne-Huus, og endnu flere Huuse, foruden en stor Bygning; der nu staaer under Arbejde, og er bestemt til en Papiir Mølle.  Deres Forhold har, i en Tiid af omtrent 2. Aar, har vel været sædeligt og ulasteligt; men fra og til har De, baade Mands- og Qvindes-Personer, givet sig af med at præke, som De kalder det, og hvorved stedse en stor Mængde Mennesker ere forsamlede, som i forvejen derom ere blevne underrettede ved Sendebud.        

Man siger og, at mange, baade i dette og omliggende Sogne, ere gaaet over i deres Selskab, men paa hvilke Vilkaar, vides ikke med vished, og Rygterne herom kan man vel ikke troe i det hele. En Mand af Evie Sogn har imidlertiid solgt sin Gaard, og med Kone og Børn flyttet til dem. KiøbeSummen heder det, at de have imodtaget, men paa hvilke Vilkaar, er for Tiden en Hemmelighed. 
Der tales og om; at hist og her, i sær i det nærforliggende Aardals Sogn under Byglands Præstegield, ere Spliid og Ueenighed ved dem opvagte imellom Mand og Kone, der har gaaet saa vidt, at disse end og har været betenkte paa Skilsmisse. Børn skal de og gives, hvoraf et i Evie Sogn, der forlade deres Forældre, og tvertimod deres Villie gaae over til disse saa kalte Lærere. 
Da disse, saavidt mig er bekiendt, ere Følgerne af hva der forhandles i deres Samlinger, saa var det meget at ønske, at dette Selskab, som stedse forøges i Tiide maatte adspredes, og dette formeener ieg underdanigst, best at kunde skee, naar det allernaadigst maatte behage Hans Majestæt ved en Forordning  at forbyde dem disse Samlinger,  og i samme tillige at bestemme den Straf, for hvilken de udsette sig ved at overtræde samme. 

Hvilken Forordning, foruden at bekiendtgiøres dem, tillige maatte oplæses paa Prækestoelene og andre offentlige Stæder, og formoder jeg vist, at det ville have en forønsket Virkning, om Almuerne ved samme Forordning tillige bleve advarede om, ikke at tillade saadanne Samlinger i deres Huuse, saafremt de ikke derved vilde paadrage sig ubehagelige Følger, eller avsees med Straf som Overtræden af Kongens Bud. 

            Evie Præstegaard den 3de octobr: 1804.  
                                                                                               underdanigst
                                                                                               Peter G. Manall 

Høyædle og Høyærværdige 
Herr Biskop Dr Bloch                                                   Til 
                                                                                      Christiansands 
                                                                                       Bispe Gaard
Kongelige
Tieneste

Raabøygdelaugets Provsti.
                                                                                                                                                  


( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  0025, 0027. Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge. Raabøigdelauget provstie, Evje, brev av 03.10. 1804  fra Sogneprest Manall i Evje. ) 

 


 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone