Bibliotek>Historiske dokumenter>Biskop Jens Blochs sluttrapport til København Forts.
Biskop Jens Blochs sluttrapport til København Forts.
2. november 1804

farelser i Religionen kand kun bestrides ved Sandheden og dens Fremstillelse i all sin Upaatvivlelighed, Ynde og Elskværdighed og ved at gaae frem med en viis og Christelig Tolerance, hvorpaa Denne Høy-fortiente og gudelig sindede Dr Biskop Balle ( =  Nicolai Edinger Balle, 1744-1816; biskop over Sjælland 1783-1808;  pliktoppfyllende og konservativ, mild og snill,- og melankolsk med et mørkt sinn. )  haver givet alle Religions Lærere i sine grundige Skrivter det følgeværdigste Exempel især paa en Tiid da Religionens Catastrophe syntes at være nær i disse Riger. Imidlertid da Dette Sværmerie, der først toeg sin Begyndelse i Thune Sogn ved Fridrichshald, og siden har udbredet sig over Det heele Norge i alle dets 4re Stifter indtil de yderste Egne af Nord Landene, kand medføre Skade for Det borgerlige Samfund, da det ike utydelig begunstiger Ledigang opmuntrer til at forberede NæringsVeye, hvorved saa mange berusede af  sværmerisk Entousiasme have forladt deres Familier og Nærings Drift for at agere Religions Lærere snart i en snart i en anden Egn af Landet, synes Det fornødent at Der af Øvrigheden ved hurtige og virksome Midler sættes Grændser for et Væsen der kand have de skadeligste Følger, om man vilde Lade Det beholde et frit Løb, og da ieg af Deres Høyædle Høyærværdighed i Høygunstig Skrivelse af 16de Julii d: a: paa Grund af Det Kongelige Danske Cancellies Pro Memoria af 20de Junii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone