Bibliotek>Historiske dokumenter>Biskp Jens Blochs sluttrapport til København forts.
Biskp Jens Blochs sluttrapport til København forts.
2. november 1804

nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand og den offentlige Gudsdyrkelse i Kirkerne vil enhver tilstrækkeligen blive overbeviist om de læser bemeldte Hans

Nielsen Houges udgivne fanatiske men tillige forvirrede Bøger som og er Formaalet, for disse Prædikanteres Taler i Husene og Denne yderste Umagen De allevegne giøre sig for at skaffe sig Tilhængere af deres Meninger. At det og er en af Sektens Hoved Lærdome i Verdens Foragt mod at undrage sig fra Arbeyde og Haandtering for at drive Proselytmagerie er nok som bekiendt. Hvad Det har behaget nogle Lærde i Danmark i Deres maaneds-Skrivter Flyve-Blade og Poesier: at giøre Den geystlige Stand forhadt og forestille Denne Stands arbeyder som overflødige og unyttige: Det samme giøre nu disse ulærde her i Norge for om mueligt, at drage Tilhøreres Tilliid fra Deres rette Lærere. For den geystlige Stand kand dette Væsen have meere Nytte end Skade, Det kand tiene os til Opvækkelse, til at tænke desto alvorligere paa Hoved-Sagen i vore Embeder: Vort offentlige Foredrag, Vore Catechisationer for den voxne Ungdom til Dens tilvoxende Oplysning. Vor Omsorg for Skolerne og Skoleholdernes Underviisning, saavidt locale Omstændigheder det kand tillade og saaledes Behandlingen af de os anbetroede Menigheder. Vild-

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone