Bibliotek>Historiske dokumenter>rere heele Lemmer, strax at riste Støvet af sine Fødder
rere heele Lemmer, strax at riste Støvet af sine Fødder
171

rere heele Lemmer, strax at riste Støvet af sine Fødder, og for-

lade et utaknemeligt Folk. Naar enhver Præst ved blid og

kjerlig Omgang med Tilhørerne, ved troe Opfyldelse af Em-

beds Pligter, og i alt sit Forhold stadfæster den Overbevisning

hos dem, at han er det, han bør være, deres hulde Ven, deres

velmenende og forstandige Leder og Raadgiver, der i alt sigter

til deres Vel: Sandeligen! han skal da ikke heller have Anledning

til at klage over Mangel paa inderlig Fortrolighed, Kjerlighed

og Agtelse hos det gode norske Folk.       Og staaer han først

i dette tækkelige Forhold til sin Menighed, da vaaver jeg at

paastaae: at hans forudgivne velmenende Advarsler og

Formaninger altiid ville vorde mere gieldende hos Tilhører-

ne, ved den omløbende Landstrygers og  Fantastes uopbyg-

gelige Sladder, den de allerede forud ved den elskede Lærers

givne Advarsler har grundet Fordom imod. Paa ethvert

Stæd altsaa, hvor Fanatismen ej har udbredet sig, troer

jeg derfor, at en yndet og omhyggelig Lærers betimelige Aar-

vaagenhed og Klogskabs Regler i denne Henseende ville være

tilstrækkelige, til at forebygge, at ej dette Ukrud finder Næ-

ring og Vext i Hans Menighed.       Men derimod der, hvor det

allerede uformodentligen haver fæstet Rødder; der hvor  Hauge

eller hans Tilhængere allerede har udspred Ueenigheds og Mis-

tillids Sæd imellem Læreren og Tilhørerne, og hine sørgelige

Følger heraf, som Cancelliets Skrivelse berører, og saa mange

eenstemmige Klager stadfæste, allerede ere kjendelige: der tvivler

jeg paa, at Religions-Lærere, endog med den aller bedste

Conduite, formaaer eene at standse, end sige, gandske at

slukke den om sig gribende Lue, naar den største Deel af

hans Tilhørere foragte ham, og ere, efter Hauges Grundsæt-

ninger, hans Fiender og Efterstræbere.       Mon det ikke

her var at tilraade, som nødvendigt og retfærdigt, at

Lovene og den verslige Øvrigheds Arm maatte understøtte

den redelige Lærers Bestræbelser med kraftigere Midler, som en

viis og rætferdig Lovgivning fandt, at være de anvendeligste,

og mindste stridende mod christelig Toleranze?            Jeg besidder

ej Indsigter i Lovgivningsvæsenet, til at foreslaae, hvilke

disse Midler skulle være. Maaske en Skjærpelse i og nøjag-

tig Haandthævelse af Forbudet mod utilladelige religiøse Sam-

menkomster; en strængere og med Straf forbunden Opsigt

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone