Bibliotek>Historiske dokumenter>Prost Krogs innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
Prost Krogs innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
F. A. Krog  (  Fredrik Arnzt Krog, 1769-1845, var prest i Falnes, prost i Karmsund fra 1803 til 1817. ) 

rere heele Lemmer, strax at riste Støvet af sine Fødder, og forlade et utaknemeligt Folk. Naar enhver Præst ved blid og kjerlig Omgang med Tilhørerne, ved troe Opfyldelse af Embeds Pligter, og i alt sit Forhold stadfæster den Overbevisning hos dem, at han er det, han bør være, deres hulde Ven, deres velmenende og forstandige Leder og Raadgiver, der i alt sigter til deres Vel: Sandeligen! han skal da ikke heller have Anledning til at klage over Mangel paa inderlig Fortrolighed, Kjerlighed og Agtelse hos det gode norske Folk. Og staaer han først i dette tækkelige Forhold til sin Menighed, da vaaver jeg at paastaae: at hans forudgivne velmenende Advarsler og Formaninger altiid ville vorde mere gieldende hos Tilhørerne, ved den omløbende Landstrygers og  Fantastes uopbyggelige Sladder, den de allerede forud ved den elskede Lærers givne Advarsler har grundet Fordom imod. Paa ethvert Stæd altsaa, hvor Fanatismen ej har udbredet sig, troer jeg derfor, at en yndet og omhyggelig Lærers betimelige Aarvaagenhed og Klogskabs Regler i denne Henseende ville være tilstrækkelige, til at forebygge, at ej dette Ukrud finder Næring og Vext i Hans Menighed.  Men derimod der, hvor det allerede uformodentligen haver fæstet Rødder; der hvor  Hauge eller hans Tilhængere allerede har udspred Ueenigheds og Mistillids Sæd imellem Læreren og Tilhørerne, og hine sørgelige Følger heraf, som Cancelliets Skrivelse berører, og saa mange eenstemmige Klager stadfæste, allerede ere kjendelige: der tvivler jeg paa, at Religions-Lærere, endog med den aller bedste Conduite, formaaer eene at standse, end sige, gandske at slukke den om sig gribende Lue, naar den største Deel af hans Tilhørere foragte ham, og ere, efter Hauges Grundsætninger, hans Fiender og Efterstræbere.  Mon det ikke her var at tilraade, som nødvendigt og retfærdigt, at Lovene og den verslige Øvrigheds Arm maatte understøtte den redelige Lærers Bestræbelser med kraftigere Midler, som en viis og rætferdig Lovgivning fandt, at være de anvendeligste, og mindste stridende mod christelig Toleranze?  Jeg besidder ej Indsigter i Lovgivningsvæsenet, til at foreslaae, hvilke disse Midler skulle være. Maaske en Skjærpelse i og nøjagtig Haandthævelse af Forbudet mod utilladelige religiøse Sammenkomster; en strængere og med Straf forbunden Opsigt

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone