Bibliotek>Historiske dokumenter>med, at disse omløbende Prædikantere ikke uden Øvrigheds
med, at disse omløbende Prædikantere ikke uden Øvrigheds
173

 

med, at disse omløbende Prædikantere ikke uden Øvrigheds

Pas og Tilladelse forlade Hjem og Næringsvej, for, saaledes som

nu, at strejfe om, for at udbrede fanatisk Lære; og en-

delig et Forbud mod Bøgers Trykning og Udsalg, der vare

af denne Suurdej, som uagtet de lidet qvalificere sig til

at komme under Cencurens Domstol, dog anrette Forvirrelse

blant Almuen, udbrede Dumhed og irreligiøse Begreber, her

sand Christendoms og Oplysnings Fremme, hvilket dog

altid bliver skadeligere for Statens Vel, end den lumpne

Fordel en enkelt egennyttig Bogtrykker eller Boghandler

kan indhøste, ved at trykke og afhænde dette elendige Kram,

som blot Dumhed og Forvirrelse saa begiærligen betaler;

maaske disse 3 Midler ville bidrage til at standse Fana-

tismens videre Udbredelse? Dog jeg har vaavet at fore-

slaae dem; men underkaster deres Anvendelighed og Gavn-

lighed Andres Erfaring og Dom.  ----

 

De fra Hr Provst Sverdrup* til Augvaldsnæs indkomne Be-

tænkninger, fremsendes herved in originali. Fra Sogne-

præsten til Torvestad, som først  nyeligen er ankomen,

er endnu ej indkommen nogen Beretning eller Betænk-

ning i denne Sag.                   Da denne min Besvarelse paa Deres

Højærværdigheds Skrivelse længe har lagt færdig, men af

Mangel paa Lejlighed til Posthuset, nu i Høe-Høstningens

Tiid, har foraarsaget at den saa sildig fremkommer, og en

Lejlighed til Byen just nu gives, tør jeg ikke længer

opholde mig efter Hr Fallesens Indberetning; men skal

saa snart den indløber, fremsende den, i fald den inde-

holder nye og tjenlige Forslage til Hensigtens Opnaaelse.

Dette kan jeg med Vished indberette, at Hauges Partie

ingen Fremgang har giort i Torvestad Præstegield.

 

Falnæs Præstegaard d. 18de Aug: 1804

                                                                                  F. A. Krog**

 

 

Til

            S. T. Hr Doctor Theologiæ og Biskop Bloch.

 

7. Carmsund Provstie --                                                                                                                       Hr  Provst Krog,                                                                                                                           Sognepræst for Skudesnæs Kald                                                                                                

                       

 

*   Jørgen Jørgensen Sverdrup, 1732-1810. Hadde vært misjonær på Grønland i 24 år og gift med     en eskimokvinne. Hun døde før Sverdrup kom tilbake til Norge.                                                            ** Fredrik Arnzt Krog, 1769-1845, var prest i Falnes, prost i Karmsund fra 1803 til 1817.  

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone