Bibliotek>Historiske dokumenter>hvorfor han slog ham, blev Svaret
hvorfor han slog ham, blev Svaret
177

hvorfor han slog ham, blev Svaret: Jo! Du fortiener at

slaaes og bankes, fordi Du paa Præstegaarden hielper Præsten

med at faae hans Høe slaaet og indbragt. Bemeldte Einar

Larsen har jeg længe kiendt, og stedse anseet ham for at være

en af de ordentligste og skikkeligste blandt mine Sognefolk, derfor

da dette hans Forhold kom mig for Øren, troede jeg, at han ved

en eller anden slags legemlig Sygdom maatte have tabt For-

standens Brug, men siden er mig berettet at dette hans Raserie

skal have sin Oprindelse fra Hans Houges Skrivters Læsning, og

sammes omvandrende Prædikanteres Taler, blandt disse i sær

en Kone boende i Schiolds Kald, der skal være nær beslægtet, eller

besvogret med ommeldte Einar Larsen, og skal baade have

prædiket for ham, som og forsynet ham med 2 af Hans Hou-

ges Skrivter; hvilke jeg end nu ikke har kundet  faae at see, som

jeg dog gierne ønskede, ei eller har jeg fundet Leilighed

at faae talt med Einar Larsen selv; skiønt jeg under andet

Paaskud har indvarslet ham til Møde  her paa Præstegaar-

den, imidlertid siges han nu at være gandske roelig og ar-

beide i sit jordiske Kald ligesom forhen; effter at bemeldte

Hans Houges Skrivter ere blevne ham fratagne.

 

Af oven anførte sees da, at jeg ikke kiender Hans Nielsen Houge,

hans Skriffter og hans Tilhængere uden blot af andres mundt-

lige Sagn; hertil kommer, hvad Hans Høiærværdighed Hr

Biskop Hansen anfører dem angaaende i hans forige Aar

under Titel: Skilderie af den christelige Religionslærer ud-

givne Bog pag: 69 seqq (flg), i hvilken Afhandlings 3die St: pag.: 90

han og foreslaaer Midler til at forekomme og standse

dette onde.              De der foreslagne Midler ere, effter mine

ringe Tanker, vel ikke hastigvirkende, dog uden Tvivl

de sikkreste, naar tillige den verslige Arm tilbørligen

understøtter Religionslærerne ved effter Lov naa at

straffe de lastværdige, som ikke vil lade sig rette og for-

bedre ved Ord og Formaninger; skeer dette ikke, da

blive de her foreslagne Midler uden Virkning; saa som La-

sterne da ville tage alt mere og mere overhaand,

og dette, at der blandt os Christne, disverre! hærsker

       

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone