Bibliotek>Historiske dokumenter>hvorfor han slog ham, blev Svaret
hvorfor han slog ham, blev Svaret
177

hvorfor han slog ham, blev Svaret: Jo! Du fortiener at slaaes og bankes, fordi Du paa Præstegaarden hielper Præsten med at faae hans Høe slaaet og indbragt. Bemeldte Einar Larsen har jeg længe kiendt, og stedse anseet ham for at være en af de ordentligste og skikkeligste blandt mine Sognefolk, derfor da dette hans Forhold kom mig for Øren, troede jeg, at han ved en eller anden slags legemlig Sygdom maatte have tabt Forstandens Brug, men siden er mig berettet at dette hans Raserie skal have sin Oprindelse fra Hans Houges Skrivters Læsning, og sammes omvandrende Prædikanteres Taler, blandt disse i sær en Kone boende i Schiolds Kald, der skal være nær beslægtet, eller besvogret med ommeldte Einar Larsen, og skal baade have prædiket for ham, som og forsynet ham med 2 af Hans Houges Skrivter; hvilke jeg end nu ikke har kundet  faae at see, som jeg dog gierne ønskede, ei eller har jeg fundet Leilighed at faae talt med Einar Larsen selv; skiønt jeg under andet Paaskud har indvarslet ham til Møde  her paa Præstegaarden, imidlertid siges han nu at være gandske roelig og arbeide i sit jordiske Kald ligesom forhen; effter at bemeldte Hans Houges Skrivter ere blevne ham fratagne. Af oven anførte sees da, at jeg ikke kiender Hans Nielsen Houge, hans Skriffter og hans Tilhængere uden blot af andres mundtlige Sagn; hertil kommer, hvad Hans Høiærværdighed Hr Biskop Hansen anfører dem angaaende i hans forige Aar under Titel: Skilderie af den christelige Religionslærer udgivne Bog pag: 69 seqq (flg), i hvilken Afhandlings 3die St: pag.: 90 han og foreslaaer Midler til at forekomme og standse dette onde. De der foreslagne Midler ere, effter mine ringe Tanker, vel ikke hastigvirkende, dog uden Tvivl de sikkreste, naar tillige den verslige Arm tilbørligen understøtter Religionslærerne ved effter Lov naa at straffe de lastværdige, som ikke vil lade sig rette og for- bedre ved Ord og Formaninger; skeer dette ikke, da blive de her foreslagne Midler uden Virkning; saa som Lasterne da ville tage alt mere og mere overhaand og dette, at der blandt os Christne, disverre! hærsker

       

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone