Bibliotek>Historiske dokumenter>Vel er det ringe og ubetydeligt
Vel er det ringe og ubetydeligt
7

Vel er det ringe og ubetydeligt, Ja som en Draabe i det Hav                                       af Betænkninger og Forslag. Han indlæmme - Hvad Jeg kan have                         at sige om Niels Hansen Houge og hans Omvandrende Tilhængere ----                  Dog ville Jeg herved opfylde Deres Høyærværdigheds Begiær i Circu-               lariet til Nedeness Geistlighed af 16 July: h: a: og derfor her ned-                          sætter følgende:

For omtrent 10 Aar siden hørte Jeg allerførst om denne Sektes Tilbud                         paa Eger ved Drammen --- Ifølge Rygterne føyedes adskillig Anstalt                         fra civile Øvrigheds Side --- hvorved Sekten hindredes noget lidet i deres          udbredelse --- Siden hørte man den Brak over FieldEgnen her - for                            iblandt de mest enfoldige af Land Almuen at giøre sin Lykke ---                                               Desværre! Den haver været alt for heldig i at vinde Tilhængere  ----

I min anbetroede EmbedsKreds haver ingen indfundet Sig                                  paa Grænserne sporede jeg vel deres _____ - men det er Længe                         siden   --- Ligesom Jeg i min hele Menighed ey kiender et Individ der                                                                   var ____ er Sekten gunstig med ___________ hengiven --------

Af Bønder fra FieldEgnen som handle paa Arendahl haver Jeg                            kun havt Efterretninger --- forsaavidt de ved at freqventere mine Fore-             drage naar de opholdt sig her --- havde Tillid til mig og opfordrede                     mig at raade dem hvad enten de skulle antage ____ Vrage Sekten ------            Det glædet mig inderlig hvad af sund Sands --- rigtig Dom --- Ægte Reli-    giøsitet Jeg opdaget hos disse Folk af Land Almuen --- det smer-                        ter mig kun at Jeg ey annoterede mig de Mænds Navne --- Paa  disse          havde Sværmeren N. H. Hauge  selv med flere af Tilhængerne  for                  giæves lagt an   -----     

Efter disses Beretning er det alt for sandt: at Sektens Lære svæk-                      ker Statens første Auutoriteter --- især giøre sig til Gode paa Lære-               standen --- befordrer Uvirksomhed i høyeste Grad --- og under idelige           Invectiver* paa den geystlige Stand at den lønnes for sit Arbeyde ---                    under Skin af at befordre Religions _____ gratis have Sektens                   Formand og deres Tilhængere giort Anlæg paa Forstands Marv                   iblandt Land Almuen --- Saaledes solgte mange Gaard og Grund                          og fulgt Sektens Formand --- hver Mand og Hustrue vare af ulige                 Mening om: at forlade alt --- søgte han efter disse Folks ____________             at overtale den tilbøyelige at modtage Velfærden og lade den                   modvillige i Stikken  ----

Hvad disse Bønder berettet mig haver desuden en Ordens Broder fra       nordlige Deel af Stiftet stadfæstet som Sandhed ------------------                                        

* Invectiver: Skjellsord, fornærmende tiltale                                                                             

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone