Bibliotek>Historiske dokumenter>Vel er det ringe og ubetydeligt
Vel er det ringe og ubetydeligt
7

Vel er det ringe og ubetydeligt, Ja som en Draabe i det Hav af Betænkninger og Forslag. Han indlæmme - Hvad Jeg kan have at sige om Niels Hansen Houge og hans Omvandrende Tilhængere . Dog ville Jeg herved opfylde Deres Høyærværdigheds Begiær i Circulariet til Nedeness Geistlighed af 16 July: h: a: og derfor her                nedsætter følgende: For omtrent 10 Aar siden hørte Jeg allerførst om denne Sektes Tilbud paa Eger ved Drammen . Ifølge Rygterne føyedes adskillig Anstalt fra civile Øvrigheds Side  hvorved Sekten hindredes noget lidet i deres udbredelse.  Siden hørte man den Brak over FieldEgnen her - for i blandt de mest enfoldige af Land Almuen at giøre sin Lykke . Desværre! Den haver været alt for heldig i at vinde Tilhængere.

I min anbetroede EmbedsKreds haver ingen indfundet Sig paa Grænserne sporede jeg vel deres _____ - men det er Længe siden. Ligesom Jeg i min hele Menighed ey kiender et Individ der  var ____ er Sekten gunstig med ___________ hengiven.

Af Bønder fra FieldEgnen som handle paa Arendahl haver Jeg kun havt Efterretninger forsaavidt de ved at freqventere mine Foredrage naar de opholdt sig her  havde Tillid til mig og opfordrede mig at raade dem hvad enten de skulle antage Vrage Sekten .   Det glædet mig inderlig hvad af sund Sandsrigtig Dom --- Ægte Religiøsitet Jeg opdaget hos disse Folk af Land Almuen. det smerter mig kun at Jeg ey annoterede mig de Mænds Navne  Paa  disse     havde Sværmeren N. H. Hauge  selv med flere af Tilhængerne  forgiæves lagt an        

Efter disses Beretning er det alt for sandt: at Sektens Lære svækker Statens første Auutoriteter iisær giøre sig til Gode paa Lærestanden  befordrer Uvirksomhed i høyeste Grad  og under idelige  Invectiver ( = Skjellsord, fornærmende tiltale )  paa den geystlige Stand at den lønnes for sit Arbeyde under Skin af at befordre Religions _____ gratis have Sektens  Formand og deres Tilhængere giort Anlæg paa Forstands Marv  i blandt Land Almuen  Saaledes solgte mange Gaard og Grund   og fulgt Sektens Formand  hver Mand og Hustrue vare af ulige Mening om: at forlade alt- søgte han efter disse Folks ____________             at overtale den tilbøyelige at modtage Velfærden og lade den modvillige i Stikken  

Hvad disse Bønder berettet mig haver desuden en Ordens Broder fra nordlige Deel af Stiftet stadfæstet som Sandhed                                         

:                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone