Bibliotek>Historiske dokumenter>Vel synes det eensidigt effter dette at bedømme Sekten og dens Lære
Vel synes det eensidigt effter dette at bedømme Sekten og dens Lære
9

 

 

Vel synes det eensidigt effter dette at bedømme Sekten og dens Lære thi hine

vare Modstandere deraf men den anden Part som ogsaa bør høres vogter

sig vel at nærme sig nogen beskikket Religiones Lærer der er som man veed

af alle Sværmeres Historier Tornen i deres Øyne --------

 

Af Sektens Skrifter haver Jeg intet læst --- fordi Intet er kommet mig

for Øye --- Bekostning paa at anskaffe mig dem ---  Tiden til at læse dem

ansaae --- og Anseer Jeg stedse som spildte  ---- Kun nogle saa kaldte Aan-

delige Sange traf Jeg hendelsevis at see: og hva Jeg af disse kunne

udlede --- forekom mig ligesaa diævelsk som den Diævel der i Sangene

spiller Hovedrollen  ----------

 

Hva Forslage og Midler angaaer til at standse dette Onde --- da haver

Jeg liden Tillid til sames Kraft hvilke de end maatte være ---- Jeg be-

frygter nu at samme for sildig kan sættes i gang da den hele Sekte

haver naaet Forangen baade ind og udvortes Styrke  --- De mildere

Midler kan vel ikke frugte saalænge Yndlinges Meninger have hos

den sandselige og eenfoldige Mængde --- endnu noget Nyt og pirrende  ---

 

---- De skarpere Midler blive vel ligesaa matte i deres Virkninger thi de

virke Forbittrelse og Trodsighed ---  At ivre mod dem i offentlige Fore-

drage --- er endog at skaffe Bedrageren Vey til Celebritet --- men dette

vil næppe falde nogen tenkende Religions Lærer ind i vore Hlæge  -----

Midler  som kunne være ligesaa hældige som anvendelige; det hele

lade sig næppe fastsætte --- thi det locale --- for egne Anstændigheder

--- Menighedens Religieuse Aand hvor man ville forsøge at avbryde

med den --- samt Religions Lærernes egen Conduite --- alt bidrager

 til at sætte de Midler ud af Kraft paa et Bud som paa et annet kun

______________ være de hældigste og beste -----

 

Skulle denne Daarlighed indsnige sig i mitt Sogn ex i min Menighed da

er Jeg ganske bestemt indtil Foresattes anden Ordre indløber at

forholde mig mod Sværmere og deres Forsamlinger efter Forord:

af 13 Januar 1741. Samt Rescript af 5te Mart 1745. der

med all Forskiell i Fortidens og Nutidens Aand lade sig ret

godt anvende efter min Overbevisning --- og Spørgsmaalet er om

disse Anordingers Kraft Anvendtes strax paa ethvert Sted den

gifte røbede sig --- Misfostret da havde været qvalt i Fødselen -------------

 

At forbyde deres Tilhængere at udbrede sin Lære og hverve pro-

selyter kunne synes saa naturlig som billig --- men man kan svare

sig selv: Jo mere han forbød dem --- desmere kundgiorde de den. Det er

desuden ikke længer nogen mørk Tale hvorfor den menneskelige Lyst

falder saa heftig paa det forbudne --------------

 

Mere Hensigtsmessig og det eneste sikkre Middel Jeg veed er at forbyde

de sektriske Skrifters Tryk --- og sames Indførsel i Tilfælde de tryktes

udenriges --- forat faae de allerede circulerende udaf Almuenes

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone