Bibliotek>Historiske dokumenter>Men hans vigtige Forening og vældige Kiøbmands Handel har mange ikke ringe Tanke
Men hans vigtige Forening og vældige Kiøbmands Handel har mange ikke ringe Tanke
43

Men hans vigtige Forening og vældige Kiøbmands Handel har mange ikke ringe Tanke om da Rygtet siger at denne Mand skal besidde betydelige Ejendomme, indlagde ved at overtale enfoldige Folk at give sig med deres Ejendele gandske til ham imod Løfte af ald Understøttelse formedelst en jævnlig Beskiæftigelse for og ved ham --- Ligesom de og siger at han i dette Forum skal have for en betydelig Sum til kiøbt sig et temmelig stort Fregatskib i Bergen, at han give Anlægg til et stort Korn Magazin, hvorfor han høgt oppe i Landet love Almuen Korn kiøbt for 1rd mindre end nogen Kiøbmand i Handelstædene --- At han lade indrette Papirmølle m. m. som aldt bestrides med vigtige Pængesumme af hans Casse --- Dette er da  det Carakteristiske af denne op_______ Sværmerprædikkant i vore Dage --- Men Spørsmaal hvorledes skal man best kunne raade Bod paa disse  Optøjer og hva Forslag kunne man udtænke som gode nok til at standse om ikke _________ denne Mand   paa sine Stæde, skadelige  Fremgangs Maade?  At anfalde ham paa Martyr Viis for Religionens Skyld, synes at  stride mod Dagens Aand og den christelige Taleren

___, hvorend all Religions Meninger behandles i vore  Tiide og hvor veed om han da ikke selv god villig overgir sig til Lidelse for den bedre _______ som Tilhæn-

gere at tage ______ og gribe til Forsvars Midler. ----- At lade ham aldeles  uberørt synes at give ham formeget Tøyeler, og styre hans foretagende til en overdreven  Høyde  Mellem nogen vorde nok den sikreste med ham at bevandre  Og sandelig! mig forekomme det ikke som at Hans Nielsen Houge kunne blive nogen _____ farlig Borger for Kirken. Den skal dog baade Videnskaben, _____, Indsigten og Erfarenhed til at opkaste sig som vor ______, udmærket og vigtig _______ i Relligion som andre Borgerhandlinger, i en betydelig Kirke og dertil kienner ieg ikke Hans Nielsen Hauge  besidde enten Vidd eller Duelighed nok; og derfor tror ieg ham, som et hvert andet enthusiastisk Phoinomén, ei allene et lidet Blink for strax at gaae ud igien   ---   et Middelanlæg kunne dog vel ikke umulig ______ mod ham --- saaledes so: Kun de ikke befales ved kommende Øvrighed at holde et vaaget Øye med Hans Nielsen og hans            foretagne Bevægelse.

Var det ikke persoligt han blev paalagt at opgive sine Planer og _______________________Regiæring hvis _________ Anlæg ____________, der maatte Begiærelse disse Udvidelser, naar de synes at overskride et vist Maal.Maatte det ikke blive Hensigtsmessigt at Hans Nielsen som Landets Borger _______

til ______ at være sig ______  uden at overtræde Landets Love, hvilket sist var skeet ikke __________ ud til ________ ved enten betydelig ________________  Straff

saasom enten langvejs Deportation eller i Lighed med _____ Christian Lofthuu_______end som Dage paa en viss Fæstning som ___________ ___ passeligt paa __________

________ Ydelse  ---  Ikke usandsynlig ville Forestillingen herom biedrage til og maaskee og fuldkomen bevirke Hans Nielsøns meer forsigtige og klogere Fremgangsmaade ------

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone