Bibliotek>Historiske dokumenter>Hvad hans fanatiske Kram ellers angaaer
Hvad hans fanatiske Kram ellers angaaer
45

Hvad hans fanatiske Kram ellers angaaer, da mener ieg dette vil snart falde bort af sig selv formedelst Oplysningers Til vext og selv Erfarenhed som aldtiid vil lære de fornufftig- tænkende at sligt er Daarligt.  Og naar enhver Religions Lærer følge den Christendoms Apostel Paulj ____ 1 Tim: 4 – 16 at give Agt paa sig selv og Lærdommen Da troe ieg vist man kan ansee Hans Nilsøns grove Udladelse og Ondskabs Bagvaskelser med største Foragt og Ligegyldighed, salig vandre sin jævne Bane, forladende sig til at den Plante, som vor Himmelske Fader ikke har plantet vil med Rod oprykkes, Vor store Overhyrde vil ikke mangle saaledes at bevogte sin sande Bekiender, a Ingen skal rive dem af hans Haand og den Aand som lede alle vel tænkende paa beste Vej og saa længe han besiælet var god og vise Regiæring at hidtil havde et __________ Privilegier i Landet, vil og fremdeles vaage ____, uden at taale nogen af Statens Embedsmænd altsaa ikke heller Folkelærerne vederfaret _______ eller antastes ved Overlast saa længe de ikke _________ det  ---       Saaledes ere min ringe Tanke, den ieg herved overlade til høyere Efftertanke om noget deraf kunne uddrages til Nytte i denne Begivenhed fra den

 

 

                                                                       underdanig hengiven

 

                                                                     J Saxe ( Jens Jenssøn Saxe )

Walle Præstegaard i Undahl 1: 6 -- Sæptb. 1801.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone