Bibliotek>Historiske dokumenter>deres opbyggelige Bøger
deres opbyggelige Bøger
169

deres opbyggelige Bøger, hvilke de kun faaer sielden uddele gratis, hvilket er det Modsatte af Biskop Hansens Opgivende omdem. Ligeledes haves Data for, at Hauge fordrer Penge Sumer af dem, som melde sig hos ham, for at initiere til Apostel-Embedet, og at dette nægtes dem, naar de ej kan udrede det Forlangte; hvilket skal have været Tilfældet med 2de af dette Svermerie forvildede Unge Mennesker fra Naboe-Sognene. Men hvortil disse Penge anvendes, enten de nedlægges i den af Hr Biskop Hansen, i hans Afskeds Brev ommeldte, Heilands-Kasse, eller han beholder dem selv, ere jeg ikke underrettet      for at forebygge, at ikke dette skadelige, og den menneskelige Fornuft vanærende, Svermerie skulle antendes i dette Præstegields 4 Menigheder, har jeg ikke forsømt nogen beqvem Lejlighed, deels offentligen, menisærdeleshed ved private Samtaler, til at giøre mine Tilhørere opmærksomme paa, hvor aldeles uharmonerende dette Uvæsen er med Jesu velgiørende og blide    Religions Aand; til hvilke Daarligheder, Galskaber og Synder. Det kan forlede Mennesket; hvilke sørgelige Følger for vor huuslige og borgerlige Lyksalighed det ville have, om Smitten greb almindeligen om sig.           Jeg har ved disse Lejligheder fortalgt Folket hine gyselige Historier, som være indrykkede i de norske Intelligens-Sedler, og andre sandfærdige Daarskabs Historier om disse Svermere, og da alltid med Varme og kjendelig Følelse for mine Tilhøreres Hæder og Lyksalighed raadet og advaret imod Hines Forførelser. Tillige har jeg paalagt mine Medhjelpere, som en væsentlig Embeds-Pligt, hver i sit District, at holde et vaagent Øje med, at ikke nogen af disse omløbende Prædikantere faae Lejlighed og Tilladelse, at holde Forsamliger i Menighederne og, naar nogen saadan maatte indfinde sig, da strax at indberette mig det, paa det at denne da, som pasløs Landstryger, kunde bringes uden-for Præstegieldets Grændser, tilbage til sit rette Hjem og Opholdstæd.  Af disse, tidlig tagne, Forholds-Regler har jeg i dette Præstegield sporet ønskelige Virkninger. Til min Glæde har Sværmeriet her, ikke alleneste ingen Næring faaet, men jeg har endog erfaret hos Folket en almindelig Foragt og Afskye for dette Uvæsen, og har havt fleere Prøver paa, at adskillige Forsøg, fra Naboe-Præstegielderne paa at forplante det her, have været forjæves; ja at endog en af Hauges sig meldende Apostler, med Haan og Trudsler blev afviiste; saa han fandt det raadeligst, for at confer-

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone