Bibliotek>Historiske dokumenter>Sogneprest Knudsens innberetning om Hans Nielsen Hauge, Jelsøe 1804
Sogneprest Knudsens innberetning om Hans Nielsen Hauge, Jelsøe 1804
19 september 1804

da de ved deres Samlinger standse Vindskibelighed, ere Dovenskabs og Ladheds Talsmænd, fordømme enhver uskyldig Glæde og opvække Modløshed og Fortvivlelse endog i den Grad, at Mange, smittede af deres Lære, unddrage sig alt Arbeide, gaae som hen i Taaget og saaledes blive unyttige Lemmer for Staten. Da de ivre imod al sand Oplysning, fordømme de bedste og til almindelig Folkeheld mest hensigtende Skrifter, og derimod overalt sælge Hans Nielsen Houges Vaas, der efter deres Sprog er den eneste Saligheds Vei, synes det at være høist nødvendigt, at dette Uvæsen standses, der alt for vidt har grebet om sig paa sine Steder.   Maaske hæmmes det, naarHans Nielsen Houges Skrifter /: som trykt Usands :/ animileres: Naar Hans Houge og hans Emissarier forbydes saavel i Bøndernes Huse som paa aabenMark at holde Forsamlinger: Naar det blant Almuen overhaandtagende Løsgiengeri indskrænkes, og at De som giøre sig skyldig deri paagribes og føres til nærmeste ForbedringsHuus, for der at lære Lydighed mod Øvrighed og arbeide i Stilhed og æde deres eget Brød.

 

            Jelsøe Præstegaard den 19de Septbr: 1804

                                                           P: Knudsen  ( = * Poul Knudsen, f. ca. 1764, sogneprest og forligelseskommissær (Skulle megle i private tvistemål. Disse skulle behandles av forlikskommisjonen før de ev. kunne bringes inn for retten. En av forlikskommissærene på landet skulle være sivil embetsmann. Vervet tilfalt vanligvis sognepresten, som gjerne også førte forliksprotokollen.)

 

 

Høiædle og Høiærværdige

Hr. Dr. Bloch, Biskop over

Christiansands Stift

 

 

 


 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone