Bibliotek>Historiske dokumenter>Ydmygst Pro Memoria
Ydmygst Pro Memoria
147

 

 

                                   Ydmygst Pro Memoria.

 

 

I Anledning af Deres Høyærværdigheds Circulaire  af 16 Julii d: a: maae ieg

heved ydmygst indberette følgende: Da Hans Nielsen Houge i det mig

allernaadigst betroede Findøe Præstegield, saa vidt mig er bekiendt, ikke

har en eneste Tilhænger; har ieg ikke havt Andledning til at skaffe mig anden

Kundskab om ham eller hans Sects Beskaffenhed end den, som mundtlige og

skriftlige Relationer og Læsning af hans Skrifter almindelig tilbyde.

 

For at forebygge hans Sects Udbredelse her har ieg ved hver beqvem Leylighed,

uden at nævne ham eller hentyde paa hans Sect, giort mig umage for at

bibringe mine tilhørere den riktige Mening af adskillige af ham mistolkede

Skriftens Steder; hvilket saavelsom en klog og alvorlig Bestræbelse for

Almuens grundige og passende Oplysning i Almindelighed, synes mig at være det værdigste

og sikkerste Middel til saavel at forekomme som standse Udbredelsen

af Hougianismen.                 Dersom dette langsomt virkende Middel ikke skulde

ansees tilstrækkeligt til at standse dette Onde, vilde det maaskee være

tienligt, om Sektens offentlige Forsamlinger, som desuden synes at stride

mod ald god Orden, bleve forbudne og ved Tilsyn af visse i hver Menig-

hed dertil bemyndigede Personer, saa vidt mueligt, forhindrede. Dog

vilde dette Middels Anvendelse neppe nytte synderlig; hvis det ikke tillige

kunde blive Hans Houge forbuden at trykke og udbrede sine forvirrende

Skrifter. ---      Disse ringe Tanker, som ieg ifølge Deres Høyærværdigheds Circu-

laire ikke har kunnet undgaae at fremsætte, vover ieg, paa Grund af min Mangel

paa egen Erfaring om ovenmeldte Sektes Beskaffenhed, at anbefale Deres Høy-

ærværdigheds milde Bedømmelse.          Imidlertid har ieg den Ære med den mest

udmærkede høyagtelse at forblive

 

                                                                                  Deres Høyædle Høyærværdigheds

Høyædle og Høyærværdige

Hr Biskop og Dr: Theol: J: Bloch.

 

                                                                                                          Ydmygste

 

            Findøe Præstegaard d: 28 Aug: 1804.

                                                                                              J: Hanssen    

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone