Bibliotek>Historiske dokumenter>Sognepræst Schaulands innberetning om Hans Nielssen Hauge
Sognepræst Schaulands innberetning om Hans Nielssen Hauge
Strand Præstegaard, 7. august 1804

I Følge Hans Høyærværdighed Hr Biskop Blochs Skrivelseaf 16de f: M: betreffende Hans Nielssøn Houge og hans Tilhængere, giver jeg mig den Ære at indberette:

At Strands Præstegiæld har hidtil havt den Lykke at blive forskaanet for Hans Houges og hans Emissairers Besøg; kun en gang har jeg hørt at en af disse Mennesker havde taget Veyen igiennem en Deel af Annex Sognet, hvor han dog ikke opholdt sig noget; det var efter Beskrivelse en ung Bonde-Dreng fra Østlandet, som rosede sig at have i forrige Aar giennemreyst en stor Deel af Norge og tillige giort en Reyse til Jylland; han havde fortalt meget om Hans Houges Anlæg og især søgt at overtale Almuen til at kiøbe dennes Skrifter, hvoraf han medbragte en Deel. Dette Besøg har ingen Følger havt, ey heller er det mig bekiendt at nogen af denne Menighed har yttret Tilbøyelighed at henfalde til dette Sværmerie, om hvis Beskaffenhed og de Menneskers Sinds Stemming, som ere henfaldne dertil, jeg altsaa af eget Bekiendtsakab dermed ikke kand afgive nogen Efterretning. Til at hindre dets videre Udbredelse og forekomme dets sørgelige Følger for enfoldige Menneskers Sinds Roe og Velfærd, troer jeg det virksomste og passeligste Middel vil være det: At disse fanatiske Mennesker, som nu reise frit om i Bøygderne og forvilde de Svagsindede, blive med strængere Tilsyn forbudne  saadanne Reyser, og som Lediggængere anholdte og bragte tilbage til deres Hiem og  ordentlige Beskæftelser.  Naar disse Reyser blive forebyggede, vil man tillige forekomme udbredelsen af Hans Houges Skrifter, som meget maae biedrage til at underholde Sværmeriet; thi naar disse bringes Almuen i Huusene og med megen Ordbram

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone