Bibliotek>Historiske dokumenter>vilde endnu ike De Forsamlinger ophøre
vilde endnu ike De Forsamlinger ophøre
127

vilde endnu ike De Forsamlinger ophøre

som kunde holdes af en eller anden af Sek-

tens Tilhængere inden Præstegieldenes

Grænser. Saadane Forsamlinger, naar

De holdes af uden derved at forsøme deres

rette Kald og uden at andre blive forledede

til at forsøme samme og naar tillige intet

mod Christendom stridende blev begaaet,

vilde blive vanskeligt at forbyde. Her

ved troer ieg at Tolerance maatte saale-

des mod disse udvises, at de paagielden-

de bleve fremkaldede at møde ved

de offentlige catechisationer i Kierkerne,

at disse aandelig syge kunde paa bedste

Maade blive behandlede, Ligesom og

Præsterne maatte vorde bemyndigede

til at lade saadane tilsige til saadant Møde. ---

 

                                   §. 5. ---

 

Man havde ventet, at de oprettede Læse-

Selskaber i Præstegieldene og de til samme

anskaffede  Bøger, som have zirculeret

iblant Almuen, skulde have været en

Modgift for denne inbrudte Phanatisme;

men Erfarenhed haver viist det Modsatte. Hans

Nielsen Houges overalt udspredte Bøger, synes

at Have fortrængt hine LæseSelskabers, da bemeldtes

ere i en saa stor Anseelse hos mange af Al-

muen, at de sættes af dem Langt over alle hid-

til bekiendte end og over de bedste Opbyg-

gelses Skrivter, fordi De have en ustude-

ret BondeKarl  til Forfatter. Forsaavidt

Disse Hans Nielsen Houges Tid efter anden

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone