Bibliotek>Historiske dokumenter>udgivne Bøger indholde Fordreyelser af Guds Ord
udgivne Bøger indholde Fordreyelser af Guds Ord
129

udgivne Bøger indholde Fordreyelser af Guds

Ord , Fremsættelser af Religionens sande Lærdom-

me i et falsk Lys, fanatiske Meninger og Vild-

farelser, kand de vel ike gaaes forbie; men

meget meere bør deres videre Udbredelse

forbydes, ved at forbyde nye Oplage af samme

ligesom de og burde være confiscation un-

derkastede, naar nogen Omreysende af Sek-

tens Tilhængere kunde falbyde samme, eller

naar nogen i Præstegieldene Boesiddende

skulde paatage sig Commissioner til Bøger-

nes Udsalg i Præstegieldene blant Almuen.

Hvad de allerede kiøbte Bøger betreffer,

som ere i Almuens Eye, da burde vel samme

og paa samme Grund, udleveres til Øvrigheden

ved Tingtiderne imod at Eyerne erholde Er-

statning af deres Forfatter, dog maae

ieg i dette Fald huspendere Judicium*. --- 

                        ______         ______         ______

 

Dette er hvad ieg efter min Formening

troer, naar det paa en hurtig og virksom

Maade blev satt i Værk, kunde tiene til at

stanze dette Væsens videre Fremgang, der

allerede ere mere udbredet end man skulde

troe, og som daglig /: maaskee :/ finder meere

og meere Ynde især hos Personer af melan-

colsk Temperament. Jeg kand ike forbi-

gaae at melde hvad mit anbetroede Høy-

lands Præstegield angaar, at ingen Ud-

vandringer her fra hidtil haver fundet

Sted, samt at de faae af Sektens Tilhænge-

re som høre til Menigheden, have hid-

til udmerket sig ved megen ordentlig-

hed og Sædelighed, at de søge flittig Kierker-

ne, indfinde sig flittig ved den offentlige

 

 

* huspendere judicium: bruke skjønn

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone