Bibliotek>Historiske dokumenter>Slutter jeg, at han er en Sværmer
Slutter jeg, at han er en Sværmer
6629-6630-6631

Slutter jeg, at han er en Sværmer, der troer sig umid-

delbar opvakt og dreven af den h. Aand til at oprette

den efter hans Tanker ganske forfaldne Christendom,

og derfor skiælder paa Lærerne og laster Øvrigheden.

Uden Sammenhæng fremsætter han sin Lære,

blandet med Skriftens ofte uhensigtsmæssige Sprog

og mystiske Dunkelheder, bruger ubeqvemme Ord

og Talemaader især i sine saa kaldte Psalmer; an-

befaler stræng Bodkamp i hvilken Henseende han

vel har givet os Taulers Omvendelses Historie; be-

fordrer og bestyrker Overtroe ved sin ofte igienn-

tagne Lære om den onde Aands Indskydelser m.m.

 

Med alt dette ønsker han, at Gud vil give ham

Styrke til at udstaae med Taalmodighed alle de

mange Lidelser, han veed der skal møde ham, thi

han seer, at Dragen ligger i Veien, som er onde

Mennesker og vil opsluge og forhindre det sande

Evangelium, og i Tiden faae saadan Magt, at der

blive nogle ihielslagne for Jesu Navns Bekien-

delses Skyld endnu før Verden forgaaer, hvilken

Martyrkrone han vilde bære, dersom Gud vil over-

give ham i Fiendens Magt.

 

Hvad dernest angaaer denne Sekts Fremgang,

da have hans Emissarier ogsaa indfundet sig her i

Hvidesøe Prestegield.    Naar de ere ankomne i

en Bøigd, have de indbudet Beboerne til at høre

en Opbyggelses Tale  -----  den begyndes og endes med

at synge en Psalme  ------ og have ogsaa havt stort Til-

løb af Naboerne.  --------  Selv har jeg ikke hørt eller talt

med dem, men endeel af min Meenighed, som har hørt

deres Foredrag have ligefrem erklæret, at saavidt de

kunde forstaae, havde de ikke hørt andet af dem

end hvad de kunde læse i egne Bøger eller høre af si-

ne Lærere.    Andre og det saadanne, som jeg anseer

for reedelige og enfoldige Christne  kunne ey nægte

at de jo vare blevne rørte af deres Prækener, men

denne Rørelse bestod, saavidt jeg kunde erfare, i Ind-

bildningen om det umiddelbare Kald de ansaae

disse Lærere at have af Guds Aand og at de kunne tale

 

Een og anden førend man derom faaer Kundskap,

da man og hører den Indvending, at siden det er

ham tilladt at kundgiøre sin Lære med trykte

Skrifter, maae der ikke findes noget vildfa-

rende deri.

 

Da det nu for længe siden er forbudet, at ingen

under Skin af at opvække og opbygge Siæle maae

gaae om fra Sted til andet eller bemænge sig med

Lære-Embedet, hvortil de hverken have Guds eller

menneskelig Kald, bør da ikke Hans Hauge

og Tilhængere, når de reise om og holde Forsam-

linger, paagribes og straffes som Lediggiengere,

samt forbydes at udbrede deres skadelige Skrif-

ter, hvorved de ville betages Leiligheden til at

stifte fleere og større Ulykker.

 

Dette er mit underdanige Tilsvar paa

Hans Høyærværdigheds  Hr Biskoppens ved Skri-

velse af 16 Julii sidstleden  forlangte Oplys-

ning.

 

Hvidesøe Præstegrd den 11 Septembr: 1804.

 

           

                                               Underdanigst

                                               N. Windfeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hr Provst Windfeld

Sognepræst for Hvidæsøe Kald

 

 

Betænkninger og Forslag

til at forekomme og standse

det skadelige Sværmerie blant Almuen

som udbredes ved Hans N: Houges Sect.

 

 

Denne fanatiske Sect begyndte først ved dette Aars

Begyndelse at yttre sig i de sydlige Sogner af Haalands

Prestegield; da der i nogle faae Huse blev holdt Præ-

kener og Forsamlinger af disse omgaaende Bøigde-

Prædikantere, efter foregaaende Berammelse af

Tiid og Sted – Innbydelse af Husets Beboer – samt Til-

løb  af en stor Hob nysgierrige Mennesker, hvoraf nogle

bleve deres Venner og Tilhængere. - Vel forføie disse

Prædikantere sig inden faae Dage videre; men efter-

lade sig en Mængde Fanatiske Skrifter til Uddelelse

blant Almuen, med Anbefalelse af deres Sect, hvor-

med samme uformerkt tiltager.

 

Vel har jeg betimelig advaret derimod fra Prædike-

stolene i samtlige Sogners Kirker, og som jeg har Grund

til at troe, ikke uden Frukt og Nytte, hvad den største Deel

af disse Menigheder angaaer; men der findes dog over-

alt blant den store Hob Folk, som enten af Enfoldighed

eller Lyst til Sværmerie, og Uorden gaaer over til dette

Partie, der vistnok i sine Følger kan blive skadeligt baa-

de for Staten og Kirken. -

 

At sige mine ringe Tanker om, «hvorledes dette fa-

natiske Uvæsen best kan forekommes og standses»?

da synes mig, at dette Spørsmaals Besvarelse ind-

befatter efter Sagens Beskaffenhed trende andre, neml. (ex.???)

Hvorledes kan Hans Nielsen Houges og hans Tilhæn-

geres /: Bøigde-Prædikanternes :/ Omstreifninger

og Prosselytsyge standses? - Hvorledes deres

fanatiske Prækener og Forsamlinger blant Almuen?

og hvorledes deres Skrifters Udbredelse?

 

 

Første Punct

angaaende, Hvorledes kan Hans N. Houges og hans Til-

hængeres/: Bøigde=Prædikanternes:/ Omstreifninger og

Proselyt-Syge standses?

 

Da synes det mig retfærdigt og billigt, at bemelte Hans

Houge, som Hovedmand for dette Partie, bliver heftet, hvor

han findes, og paalagt at giøre Rede for, hvorledes han,

som fordum uformuende Bonde=Karel, der selv og

ved sine Tilhængere prædiker Fattigdom og Verdens

Fornegtelse for andre, som Veien til Himmelen, kan

have erhvervet sig, saa betydelige Eiendomme og

mangehaande borgerlige Nærings Veie paa forskiel-

lige Steder, som han efter Sigende skal eye og bruge -

-og i Mangel af, at han kan bevise anden lovlig Adkomst,

end frievillige Gaver af een og anden, som han har

hværvet til sin Sect; at disse da, efter lovlig Indkaldel-

se, maatte igien tilstilles deres Gave, saavidt mue-

ligt, efter Afdrag for Rettens Gebihr; men det øvrige

anvendes ad pios usus, helst til de Fattiges Beste, særdeles

i det Sogn og Prestegield, hvor Saadanne Gaver vare

givne, men ey af Giverne modtagne – men Hans

Houge, som Hovedmand og Partie=Giænger i Øvrigt

Justitsens Tiltale og Dom undergiven. ---

 

Hvad de omgaaende Bøigde=Prædikantere angaaer, da

maatte de som andre Løsgiengere uden lovligt Pass, af nær-

meste Rodemester for Districtets fattige anholdes og paagri-

bes, fordeles om de befandtes at holde Prædikener i no-

gen Mands Huus, eller at føre med sig hele Pakker af

Houges fanatiske Bøger, og transsporteres fra Lehns-

mand til Lehnsmand, og endelig til Fogden eller Amt-

manden, for at straffes enten med nogle Dages Arrest,

eller med en passende Mulct, til det Præstegields Fat-

tig=Kasse, hvor de ere paagrebne. ---

 

Anden Punct

Hvorledes deres fanatiske Prækener og Forsamlinger

blant Almuen kan standses?

 

Da maatte det være enhver Hosbonde formeent at huse

dem, uden forsaavidt Natteherberge og Huslye imod

Uveir maatte giøre det nødvendigt; men det skulle

være enhver Hus=Vert paalagt, under en viss bestemt

Mulct for hver Dag han herbergerer saadanne, neste

 

Dag for Destrictets Rodemester og Medhielper at an-

melde en saadan Persons Ankomst og Ophold, som Begge

straks forføie sig til stedet, for at besørge saadanne mis=

tænkelige Personers Transport til Skibredets Lehnsmand;

men i Tilfælde af Modstand, strax at lade Lehnsmanden

hente til lovlig Paagribelse og Varetegt, med sikker

Transport til Fogden, som efter Sagens Beskaffenhed

anseer de Modtvillige efter Lovene – ligesom og Rode-

mesteren – Medhielperen og Lehnsmanden med bevislig

Forsømmelse af deres Pligt, efter Anmeldelse af Hus=

verten, maatte for hver Dag være lige Mulct med Hus=

bonden undergivne, og dersom de Selv henhøre til

dette Parti, da afsættes fra deres Ombud, og andre

paalidelige Folk indsættes i deres Sted. ---

 

I Tilfælde, at en Hosbonde tillader slige secteriske

Folk at holde Prædiken og Forsamling i sit Huus,

bør hans Navn af Sognets Medhielper og Rodemester

anmeldes til Lehnsmanden og af ham til Fogden

eller Amtmanden, som efter Lovenn dicterer en

bestemt Mulct for første Gang, anden Gang dobbelt,

og tredie Gang at være Justitsens Tiltale undergiven.

 

Tredie Punct

Hvorledes deres fanatiske Skrifters Udbredelse blant

Almuen kan standses?

 

Forsaavidt disse Skrifter indeholde Guds Ords Misbrug,

vrange Fortolkninger, og skadelige Grundsætninger,

samt fornærmelige Udtrykke mod Statens første Auc=

toriteter og Lærestanden i Almindelighed, kan man vel

formode at deres Forfatter eller Forlegger bliver at an=

se efter Kgl. allernaadigste Forordning om Trykkefri=

hedens Grændser af 27de September 1799. ---

 

Hvorvidt de af Almuen, som ere Yndere og Eiere af

deres fanatiske Skrifter, kan tvinges til at udlevere sam-

m; drister jeg mig ey til at sige; men vistnok bør En=

hver, som med slige Bøger antreffes, have samtlige Ex=

emplarer forbrudt, og samme afleveres til Stedets

Sogneprest --- I øvrigt blev det nu som før en Reli-

gions Lærers hellige Pligt, at undervise, overbe=

vise og formane sine Tilhørere med al Langmodig-

hed og Lærdom. ---

 

Thi indstilles Herved disse mine Betænkninger

og Forslag, anlangende Hans N: Houges fana=

tiske Sect, og hvorledes samme kan forekommes

og standses; i underdanig Følge af den ved

Provstiets Circula ere meddelte Communication

af Det Kgl. Danske Cancellies Skrivelse des=

angaaende til Stiftets Biskop; og Høi=Sammes (??)

Forlangende udi respective P:M: af 16de d. M.

Med inderlig Ønske; at Regieringens Klogskab

maatte føie de kraftigste og hastigste Midler

til at standse dette for al god orden i Kirken

og Staten saa skadelige Uvæsen! Hvortil

Gud  Selv, vor Frelser, som er sin Menigheds

Hoved, sin Kirkes almægtige Beskytter, give

Held og Velsignelse!

 

Haalands Prestegaard

de: 25de Juli 1804.

 

                                               underdanig

                                               C:W: Kamstrup

                                               Sogneprest til Haalands P.gield

                                               i Jedderens Provstie --- 

 

 

Til

Høiærte, Høiærværdige og Høilovede

S:S: TheologieDoctor Hr J. Bloch

Biskop over Christiansands Stift. ---

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone