Bibliotek>Historiske dokumenter>indvortes Lys, og i en overordentlig Aands Drift, til at handle i deres formente Embedsforretninger
indvortes Lys, og i en overordentlig Aands Drift, til at handle i deres formente Embedsforretninger
6625

indvortes Lys, og i en overordentlig Aands Drift, til

at handle i deres formente Embedsforretninger ---

Hvad Sectens Fremgang betræffer, da er det vist

beklageligt, at De har giennemstreifet hele riget

og altsaa søgt at forvilde allevegne et enfoldigt Folk,

dog troer jeg, at ligesom Sværmerne har paa den ene

Side fundet nogen Modstand av Øvrigheden, og Lærer-

ne, de og paa den anden Side har truffet Hindringer

hos den klogere Deel av Almuen, som kiender sit

lovlige Kald, og sin timelige Velfærd; for nu at

hæmme dette Onde, og forebygge dets Følger, anbe-

faler vi samtlige Lærere, at frembringe vore

Betænkninger, og Forslag --- Mine Betænkninger

om Secten har jeg efter Evne forudskikket, men da

jeg endnu aldrig har giordt noget Forslag, giør jeg

dette Forsøg med Uvished, om det og kunde nyde det

høye Collegii Biefald =====

 

1 - troer jeg, hvad Anstifteren angaar, at man

      anvender den gamle logiske Canon ”Sublata cau-

sa, tollitur effectus*, og da kan han anbefales

som en ustuderet Person, at avholde sig fra Sager,

som  han ikke forstaar, som er ham uvedkommende,

og hvorved han forvolder sig selv og andre Ulei-

lighed, tillige, at han ei faar Tilladelse, at tryk-

ke sine Bøger i Rigerne, eller Førstendømmerne,

eller fra andre Stater at indføre dem, eller ved

andre at lade dem indføre under Confiskation,

og Mulct --- Grundene ere

 

a – I Hensyn til Manden selv, at Hans

 

 

 

 

* Fjern årsaken, og effekten vil opphøre!

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone