Bibliotek>Historiske dokumenter>I underdanigst Følge av det Høykongelige Cancelliets Skri- velse av 20de Junii
I underdanigst Følge av det Høykongelige Cancelliets Skri- velse av 20de Junii
6620

I underdanigst Følge av det Høykongelige Cancelliets Skri-

velse av 20de Junii h:a: betræffende Oplysninger om  Sværmeren

Hans Nilson Houge, hvis Opførsel er i alle Tilfælde mis-

tænkelig, maa jeg følge den forelagde Orden, og da spørges.

Qvæst:   :     Om Han setter sine Venner i Contribution? ----

1ma       :     Her maa jeg underdanigst svare, at jeg allerede for 2de

Aar har av dette Steds Almue hørdt noget om saadant

Uvæsen, men er nu kiendelig Bestyrket om Rygtets Rig-

tighed ved Hr Biskop Hansens i Avskedsbrevet givne

Beretning om Hans utidig øvede Myndighed, som fore-

nes med stort Bedragerie ,hvorpaa kan tiene til Ex-

empel, at da Han i Oct: f. A: reiste igiennem Treun-

gens Annex til Omlie, Sættersdal, og Christiansand,

har han ved sine Bedragelige Overtalelser forførdt

en Ole Egildson, en ungkarl paa 26 Aar, at sælge

sin Gaard Smeland i Omlie for 5000rd, som skal

være overleverede til Samfundscassen, hvorved Be-

drageren er bleven saa meget rigere, til at utbre-

de sine Handelsplaner, saadanne Efterretninger

kan vel indhentes fra flere Præster til Beviser

for Hans judasmæssige Nedrighed --- Som Han

saaledes arbeider i det Store, glæmmer Han ikke

eller det Mindre, saaledes for Exempel, da

Han paa sin Valfart i Dec: f:A: kom til Sætters-

dal, overtalede han en Kone i Mandens Fraværelse,

at sælge til Ham al sin Sølvstads for en Spottepenge

Hun skulle være tarvelig, som et Gudsbarn :/ men /: 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone