Bibliotek>Historiske dokumenter>hans selvgiordte Trælle paa hans papir Mølle maae faae
hans selvgiordte Trælle paa hans papir Mølle maae faae
6618

hans selvgiordte Trælle paa hans papir Mølle maae faae

Tilladelse til at vende derfra hvor hen De vil. --- og Dem

gives af hans Cassa en Reise Penge at vise igien med til-

bage til Deres forrige Hiem. ---

 

Men dette bør skee strax. --- Maaske have Vedkommen-

de for længe taalt Hauges Galskaber. --- De ere nu

rodfæstede --- have stiftet alt for store Ulykker for

Nationen, langt større end det burde være skeet.

En Regiæring bør i Religions Sager være tollerant ---

men Bedragerie, Lediggang, Den Enfoldiges Forstands

Forrykkelse, Religionens skammelige Misbrug, Sønder

Lemmelse af Samfundets helligste Baand, aandelig

Galskab maae ingen Regiæring taale, --- her vilde

Tollerance vorde en Brøde. --- bædre at Stifteren

Hans Nielsen forfølges, end at den hele Nation

skulde see de sørgeligste Virkninger af ham og

Tilhængere, og mange af Deres MedLemmer paa Siel, Legem

og Velfærd i Grunden ruineres.

 

Til Slutning bør anmærkes, at blant De Kunstgreb som

denne Svermer betiæner sig af at bedaare Enfoldige, er

ogsaa Fortælling og Opregnelse af De mange Landets Store

og farlige Mænd, som ere hemmelig hans Tilhængere. --- Nu

er det et almindeligt Rygte blant Bondestanden, som

dog maae være komet fra Hauge selv og Tilhængere,

at Stiftamtmanden i Christiansand Hr: Kammerherre

Moltke er en ivrig Tilhænger af Secten, og til Dens

Beskyttelse skal være reist til Kiøbenhavn, paa det at

Helvede intet skulde formaae mod Den. ---At hans Høy-

ærværdighed hr: Biskop og Doctor Bloch er Hans Nielsens

ivrigste Ven --- har ham hos sig til Bords --- og har

antaget hans Svermerie --- hvoe skulde ikke --- med

Bekiendtskab til disse Mæn --- indsee, at dette er en elendig

Sectes sidste Kunstgreb for at opretholdes --- og et Bøygde

Rygte, som Stoltheden for Secten har ladet udsprede. ---

 

Moe Præstegaard d: 21de Sept 1804 :/:              underdanigst 

                                                                                         Aschenberg     

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone