Bibliotek>Historiske dokumenter>Jeg lovede at tale nærmere med ham herom, naar Guds Tienesten var endt
Jeg lovede at tale nærmere med ham herom, naar Guds Tienesten var endt
6615

Jeg lovede at tale nærmere med ham herom, naar Guds Tienesten var endt.

I Kirken støyede han saaledes, at han maatte ved andre udledes ---

især under Prædikkenen. --- Da jeg kom ned af Prædikkestoelen løb han til

mig og i Menighedens Aasyn omarmede mig --- besvor at følge ham og

at omvende mig selv --- da ieg skulde blive salig. --- Etter Prædikkenen

var han henne hos mig --- stille og rolig --- men erklærede aldrig at

ville forlade mig, førend jeg som han forlod Støvet og fulgte ham ---

formodentlig som Slave og Træl til Hans Nielsens PapirMølle;

Jeg haabede at bringe ham paa andre Tanker, og effter 2de Timers

eensomme Samtale troede ieg, at han nu --- det han lod til at være ---

var aldeles rolig og fornuftig. --- Om Natten Klokken henved

Eet vaagnede ieg ved at høre en heftig Deklamation.  --- det var

den gode Jens som propheterede i min Lade for De øvrige

Tienere. --- Jeg stod op --- og fandt nu i Mørket alle mine Folk,

6 i Tallet vandrende halv nøgne ude i Gaarden, thi hans

heftige Deklamation og Prædikken havde forhindret Dem fra Søvnen;

i 2de Timer kunde jeg ei komme til Orde. --- Det fremførte var

misbrugte Bibel Sprog --- hvoraf vel ethvert ofte igientages

20de Gange, indtil den i Aanden fattige kunde finde paa noget

andet. --- «hvorfor sove I, ach vaager dog med mig, sover

ikke i Synden --- kiøber den beleilige Tid. --- Herre Jesu Lær

mig at bede, viger dog bort fra mig du Satan, vær hos mig

Herre Jesu. --- Jeg formaaer ei at bede. --- der fattes Arbei-

dere i Viingaarden. --- beder Høstens Herre at udsænde dem,

Jeg har sex Dage endnu at arbeide udi, da skal Blod flyde,

o: s: v: --- «som de utallig Gange med nogle andre iblandet

Bibelsprog fortsadtes. ---  Det var Kl 3 jeg, effterat have igien-

taget «hvilket Blod skal flyde over hundrede Gange, endelig

fik Ordet. --- Nu formanede jeg Personen at skaane mine Folk

og ei at berøve Dem Søvnen. --- Alt blev da solgt. --- om

Dagen derpaa havde han faaet fat paa en Lee eller Jaa,

denne bar han stædse i Haanden, svingede den over alles Hoveder,

vilde ei slippe den, men erklæret, at det var Sverdet mod

Satan og hans Tilhængere. --- Mig forfulgte han alle vegne,

mine Folk løbe alle bort --- tilslutning blev han virkelig

gal --- intet vilde spise den hele Dag --- Og da jeg begyndte at

frygte for Livet i dette Menneskes Selskab, han derude blev

vred, fordi jeg ei kunde som Huusfader samenkalde mine Folk

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone