Bibliotek>Historiske dokumenter>Vei --- her gives ikke 10 Retfærdige i hans hele Præstegield
Vei --- her gives ikke 10 Retfærdige i hans hele Præstegield
6614

Vei --- her gives ikke 10 Retfærdige i hans hele Præstegield --- han

skulde have sagt, ikke 10 som man kan bedrage, saa skulde han have

sagt sit Hiertets Mening --- Ved fortsadt  Ventilation lagde Ole

Rui Bibelen paa Bordet --- og nu befandtes det, at Prædikkeren

og Prophetinden ikke kunne læse i Bogen. --- Med Spot bleve

De afviiste --- Men De truede med at ville komme Dagen derpaa

til kirken, for ved Deres hellig Aand at modsige den Belials

Aand, som talede igienem Præstens Mund og at giøre ham

Stum --- Men det skeede ikke. --- De strøge samme Nat ud

af Moe Sogn til Vinje --- thi her var ikke Stædet ---

og ieg har aldrig havt nogen af Disse Prædikkere som Tilhørere,

ei heller faaet Andledning til at see eller eller tale med

nogen af Dem --- De have stedse afskyet mig, ligesom

Jeg Dem. --- thi vor Tænkemaade er alt for forskiellig til

at vi nogensinde kunde harmonere.

 

Dog et sædeles Exempel har ieg dog havt, som ieg her udførlig

bør give Beretning om. --- En Person her i Sognet --- Jens Olsen ---

har forhen , da jeg kom her, været i Velstand, eiet en god Gaard,

men ved en ulykkelig Handels Lyst har sadt alt overstyr. --- Sielden

var han her i Sognet. --- altid paa Handel i langt bortliggende

Stæder og Egne. --- Jeg saae ham ofte ikke mere end En gang om

Aaret. --- sin Gaard lod han drives ved Andre. --- tilsidst

nødedes han at sælge Gaarden, er nu insolvent, og kan ei

betale en Gield af nogle hundrede Rigsdaler --- Det sidste Aar

har han meget grublet herover. ---  Handelen er nu standset,

thi han har ingen Kredit mere, han er nu i den senere Tid blevet

devot*, og en flittig Kierke Gienger. --- Men da han i Ungdommen

er slet blevet underviist, kan han neppe læse i Bog. ---

Han har i Foraaret været i Christiansand, talt med Hans Nilsen

eller Tilhængere --- Og da han kom Hiem, hørte man af ham, at

man burde foragte Støvet, at hvoe der eiede Penge var et

Helvedes Barn, at Gud skulde betale hans Gield, thi han

foragtede det timelige --- i øvrigt var han Klog som sæd-

vanlig ----  da Varmen kom i Luften begyndte Grublerierne

at forrykke Hiernen ---   han kom til mig den 10de Søndag effter Trinit,

nylig før ieg gikk i Kirken --- udgav sig for Jesu Sendebud til

mig, og bød mig i hans Navn at forlade Støvet. -----

 

* from, ydmyk

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone