Bibliotek>Historiske dokumenter>Til: I: T: Hr. Biskop og Dr Bloch.
Til: I: T: Hr. Biskop og Dr Bloch.
6612

Til:

I: T: Hr. Biskop og Dr Bloch.                                                      Moe 21/9 1804

 

I underdanigst Følge Deres Høyærværdigheds Ordre af 16de Julii

grundet paa  det danske Cancellies Skrivelse af 20de Junii d: A:

sændes indslettet* De fra Præstene afæskede Oplysninger om

Hans Hauges svermeriske Sect, som saavidt samme ere mig til-

sændte, og følge herhos Provst Vindfelds, Storms og Solners

Betænkninger. --- Mig synes at Storm og Solner udførlig

have caracteriseret Secten. --- og dens Skrifter. --- og

det meget vel ---, Hr Solner viiser Sectens Stolthed, crasse

Uvidenhed, og lumske Fremgangs Maade. --- Han giør ogsaa op-

mærksom paa De skadelige Virkninger som Dette Svermerie haver

havt for Nationen, især i den huuslige Kreds ---- At Børn

forlade Forældre mod Deres Vilje, Manden sin Hustrue, og

Qvinden sit Huus, Mand og Børn, at Tieneren vorde effterladen

i sin Tieneste og ofte rømmer bort fra sin Huusbonde i uvette og

ham saare ubeleilig Tid, kort, at Naturens helligste

Baand mange Stæder sønderrives paa en saare beklagelses-

værdig Maade. ---- At Hans Nielsen er en Bedrager

det viiser Storm med Kiends Gierninger  ---  fra Omblie Sogn,

hvor han forledede en ung Karl at sælge alt og give ham

5000 rd; fra Sætersdahl, hvor han paa en skammelig Maade

søgte at frarane en Qvinde i Mandens Fraværelse hendes

og Huusets Sølv og Kostbarhed ---- Rygtet siger til 2 a 300 rds

Værdie --- for en ubetydelig Spotte Penge ---- at Folk i

hans Selskab --- og en Underofficeer ved hans Tale --- er for-

ledet til Grublerier og Selv Mord. ---o: s: v: --- som

vel er gyseligt at høre --- men desværre vel fra mange

Stæder i Norge kan med utallige Kiendsgierninger befæstes.

I Trondhiems Aviser stod for en Deel Aar siden berettet,

at der til samme Hospital var ankommet 2de Personer,

hvoraf den ene havde til Bod Øvelse ladet Armen

forbrænde, den anden Næse og Ansigt opæde --- og det af

Deres egen svermerske Brøde --- som var Niels Hauges

Tilhænger --- og at en af Disse havde dræbt et spædt Barn,

fordi Satan var i det, og vilde have forretaget sig det samme

med et andet, med blev deri forhindret. ------

 

* indslette: legge til, vedlegge

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone