Bibliotek>Historiske dokumenter>og nu har tilkiøbt sig store faste Eyendome
og nu har tilkiøbt sig store faste Eyendome
6610

og nu har tilkiøbt sig store faste Eyendome og skal desforuden

være Eyere af mange Penge, hvilket alt han skal have samlet

sig deels ved at selge sine elendige Skrivter, dels ved at nyde

Gaver af sine Tilhængere; Ja der tales om en Cassa, som han vil

eller maaskee allerede har oprettet, hvorudi enhver skal giøre

Indskud, og Rygtet siger: at dette Indskud af mange er meget

Betydeligt, hvorved fatter denne blinde eenfoldige Hob vil besuæres,

naar de ingen Sikkerhed erlange for sit Indskud. ----

 

Ønskeligt var det om denne Sværmers Listige Anlæg kunde

hæmmes og dets farlige Følger for den store vankundige Hob

standses. ---

 

Maaden at hæmme dette paa, bliver efter min ringe Formeening:

  1. At Hans Nilsen Houge med omvandrende Tilhængere strenge-

lig maatte forbydes at holde disse Samlinger og omvandre for

at selge sine fanatiske Skrivter. ---

  1. At den Mand der tillod at holde Samling i sit Huus, og de

Personer, som der mødte til saadan Samling, første Gang maatte

ansees med en anseelig Mulct, som forøgedes ved igientagen

Forseelse. Denne Mulct ønskede ieg maatte henlegges til Skole-

Cassen for at kunde samle en Fond til at salavere dygtige og

oplyste Skoleholdere, hvorved dette Onde meget ville forebygges

og Straffen selv blive et antidot* mod Vildfarelsen. ---

  1. At de unge Mennisker, som ere bortgangne eller bortsendte

af Forældres Huuse til disse, maatte tilholdes igien at vende tilbage

og befatte sig med sin lovlige Syssel og Handteering. --- og Endelig

  1. At Hans Nilsen Houge og omvandrende Tilhængere maatte

i det Tilfælde, at de og overtraade denne herom Allerunda-

nigst forventende Andordning, ansees og straffes alvorligen

som Hans Majestæts Loves Overtrædere. --           underdanigst fremsat

                                                                                                          af

Sillejord Prestegaard d/: 11 Sept: 1804 --                            N. Solner**

                                                                                                          Sogneprest til Sillejord

 

 

* motgift

* Nicolay Solner                                                                                                                         

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone