Bibliotek>Historiske dokumenter>Den sørgelige Modløshed
Den sørgelige Modløshed
6609

Den sørgelige Modløshed, som tydelig udmærker enhver

af Hans Houges Proselyter, og vækkes derved: at de altiid

prædike Lov og Lovens Straf, lat Gud altiid vises, som den

retferdige strenge og truende Dommer; uden nogensinde

at omtale hans store Fader = Kiærlighed Godhed og Naade;

Paa denne Maade saares Samvittighederne, og ikke sielden fø-

res de eenfoldige til Fortvivlelse. --

 

At Virksomhed i Nærings Veye anpriises af disse Sværmere,

beviises noksom ved deres Omløben og Omvandring, og

skal bestyrkes ved den Lære, at man ikke skal befatte sig

med det timelige, hvilken Lære de vil uddrage af Jesu

Formaning Math: 6.31 Derfor skulle I ikke sørge, og sige: Hvad skulle

vi æde, hvad skulle vi drikke, eller hvormed skulle vi klæde os.

Ved disse Lærdomme forverres Begreberne hos de svage og een-

foldige om den reene og sande Kundskab om Gud, Virksomhed ned-

trykkes, Mistillid til Øvrigheds= og Lære=Standen opvækkes, og en

ængstelig Modløshed indprentes Tilhørerne. --  Herforuden ere adskil-

lige Ulyksaligheder i det huuslige Liv følger af dette Sværmerie

s.e: Urenlighed i Ægteskab, naar den oplyste virksomme Mand

ikke vil følge og antage sin enfoldige og nu ved dette Sværmerie

uvirksom blevne Kones Sætninger, og vice versa. -- Børns og Tiene-

res Ulydighed og Opsætsighed mod Forældre og Huusbønder, naar

derfor ikke Samtykke denne Fanatisme; Ikke sielden paa de Stæ-

der, hvor Hans Houges' Tilhængere har Indflydelse, maa Forældre

savne sine Børnog og Huusbonden sine Tienere i de mest fornødne

Arbeyder, naar en Forsamling af disse Sværmere ere bekiendt og

bestemt, da gaaer Pigen uadspurgt af Fæehuuset og Drengen lige

saa fra sit Arbeyde. ------

 

Almindelig besnæres Fruentimmere og unge uoplyste Mennesker

af dem. ------- Jeg priiser mig Lykkelig: at udi Sillejord Mee-

nighed kun findes 2de Familier, der ere bedragne af dem. I

den ene af disse Familier har en voxen Datter forladt Foræl-

drenes Huus og reyst til den paa Eeger oprettede Papiir Mølle.

Den anden Families Fader har bortsendt sin ældste Søn 11 á 12 Aar

gammel, til Een af Deres Tilhængere, som skal boe i Bamble Sogn

og indbinde deres fanatiske Skrivter, hos denne Mand skal dette

unge Menneske dannes og indsuge alle deres Vildfarelser

 

At Hans Nilsen Houge bedragerisk  maa handle denne sin

Sect behøver vel intet andet Beviis end dette, at han begyndte

at udøve dette Svermerie, som en almindelig Bonde Karl uden Rigdom

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone