Bibliotek>Historiske dokumenter>I underdanig Følge Det Høykongelige Danske Cancelliets
I underdanig Følge Det Høykongelige Danske Cancelliets
6608

I underdanig Følge Det Høykongelige Danske Cancelliets

Skrivelse af 20de Junii D.A., og Hans Høyærværdigheds

S:I. Hr Doctor og Biskop Blochs Brev af 16de Julii

S:A: hvorefter fordres Oplysning om Hans Nilsen

Houge, hans Secte, Sværmerie og Bedragerie, meddeeles

følgende:

 

Hans Nilsen Houge og hans omvandrende Tilhængere

har med sin fanatiske Lære og Skrivter giort og vil giøre

en stor Fremgang, har havt og vil have en særdeles Indflydelse

paa den enfoldige unge og uoplyste Almue, dersom de ikke

i Tiide, maaskee nu for  sildig,  standses. ---     Den Kundskab

ieg har samlet mig om Deres fanatiske Lære, er denne:

 

At de allerførst søge at indprente sine Tilhørere fuldkommen

Vished om, at de umiddelbar drives af Guds Aand,

og som en Følge af denne Læresetning, at alt hvad de

sige og Lære ere urokkelige Sandheder. – Derefter antastes

Religionens Lærere; De og deres Embede nedsettes ganske giøres

foragtelige ved de groveste Udladelser, for at opvække Mistil-

lid i Tilhørernes Hjerter mod Lærerne, som, efter deres Ud-

tryk, tale allene af Kiødet og for at leve. Opnaaer de

sin Hensigt nemlig, at den eenfoldige Almue antage Deres

Lærdomme som urokkelige Sandheder, fordi de  drives af Guds Aand,

og fatter Mistillid til Læreren, fordi han taler af Kiødet og

for at leve, da have de vundet Spil thi i Norges’ Egne

hvor dette Sværmerie har taget Overhaand, og hvor almuen

tilforn har søgt Oplysning, Veyledning og venskabelige Raad

hos Læreren, som ikke helder er den eneste oplyste Mand 

iblandt dem, der foragtes Læreren nu, og hvo skal da over

bevise og uddrage de vildfarende fra deres Vildfarelser?

 

Vrangelig skal de og fortolke Act: 5-29 Man skal adlyde

Gud meere end Mennisker. ---  Alle Love og høye Øvrigheds For-

anstaltninger, som ikke behage den Guddom, der besiæle Hans

Houge og hans Tilhængere modsiges, Modsigelserne antages

under den Fordom: at de ere kalte af Guds Aand, derfor

maa adlydes. ----

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone