Bibliotek>Historiske dokumenter>At de vanke om hos Bønderne til Ungdommenes Underviis- ning
At de vanke om hos Bønderne til Ungdommenes Underviis- ning
6603

At de vanke om hos Bønderne til Ungdommenes Underviis-

ning. – Men, for dog at giøre alt, hvad Omstændighederne

i denne Henseende tillod mig; har ieg venskabeligen an-

modet dem om, at følge med mig hver Søndag til den

Kirke, hvor der holdes Gudstieneste – og dette giøre de

med den yderste Velvillie – jeg overhører da gierne

Ungdommen selv først – og siden lader ieg Skolehol-

derne, efter min Anviisning, prøve paa det samme;

dels, for at erfare deres hidtil brugte Fremgangs-

maade – dels, ogsaa, for at øve dem i denne ligesaa

vigtige, som vanskelige Underviisnings-Maade.

 

Jeg beklager med Vemodighed, at ieg finde mange

uoverstigelige Hindringer i at fremme den almeen-

nyttige Oplysning; mine meget besværlige Sogne-

reyser vilde ieg slet ikke tænke paa. – Den be-

kiendte omløbende Sværmer, Hans Nielsen Hauge,

som ogsaa her paa Tind samlet sig en stor Mængde

Tilhængere – de holde, som ieg hører – helst om

Søndagen efter Tienesten – Forsamlinger hos

visse af Almuen – men ere i øvrigt ganske

rolige – saa det vel falder bort af sig selv – dog

forsømmer ieg ikke, naar Lejlighed frembyder

sig, at give Almuen fornuftige Begreber om

dette Uvæsen. – Flere Uordener, som af gode

Grunde Tid efter anden, have indsneget sig hos

den, søger ieg  med Lemfeldighed – og, Gud skee Lov!

med Held, at rette  -----  Dette er altsammen intet

uden Pligt, Deres Høyærværdighed! og maatte ieg

ved mine ringe – men velmeente Bestræbelser være

saa lykkelig – at opnaae min ædle Biskops fulde

Bevaagenhed – saa er mit vigtigste Ønske opfyldt.

 

Vor Guds blide Velsignelse hvile over Deres

Høyærværdighed i det Høye -  og hærdeelige Embede!

Saa ønsker uafbrudt Deres i Underdanighed

                                                           hengivne Tiener,

 

 

Attraa Præstegaard paa Tind,                                            R. Heibroch

den 15de Septb: 1804                                        Capellan p: p: Tinds Menigheder

  

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone