Bibliotek>Historiske dokumenter>Høyædle og Høyærverdige Hr Biskop
Høyædle og Høyærverdige Hr Biskop
6601

Høyædle og Høyærverdige Hr Biskop!

                                   Gunstige Velynder!

 

 

Det havde været Pligt, allerede før at have tilmeldt Deres Høyærverdioghed

min underdanige Respect – og Lykønskning med Ankomsten til Chri-

stiansand; men Aarsagen, hvorfor det nu først skeer, og, som ieg yd-

mygst haaber, Deres Høyærværdighed gunstigst tilgiver, er denne: at

jeg ikke vel før nu, har kundet afgive de locale Efterretninger,

som jeg saa gierne ønskede Dem meddelte. Først i Juny Maaned

kom ieg her til Attraa Præstegaard paa Tind; og fandt, strax ved

Ankomsten hertil, mange overliggende Forretninger; Alleting

havde, af alt for god Grund, ligget stille i henved 1 ½ Aar ---

 

Min Formands Hr. Kildals /: han var her i 7 Aar, og døde endelig

1ste Søndag efter Paaske 1803 :/ yderlige Forfald til Drukkenskab, og

deraf flydende Uefterrettelighed, kan formodentlig ikke være Deres

Høyærværdighed ganske ubekiendt, hvorfor ieg og hermed vil tie;

men dette var sandsynligen Aarsagen til det alt for Lange Op-

hold i Embeds-Forretningerne; og den Forvirring, som ieg

ved min Ankomst hertil fandt udbredt over alle dets

Deele. -- Strax ved Ankomsten hertil erfarede jeg ogsaa, at ikke

en Hr Windfeld, som Deres Høyærverdighed, og jeg havde formodet, men

en Hr Aschenberg var Provst her til Stedet; ligesom og, at det her til

Fields var brugeligt, at man indsatte sig selv, uden at uleilige

Provsten, der boer saamange  Miile herfra :/: Aschenberg boer 12

Miile herfra :/ i de Brev med indlagte 10 rd lod ieg da Hr Provst Aschen-

Berg vide min Ankomst til Tind, og indsatte mig selv, ved en passende

Anbefaling – og ved at oplæse det Kongelig confirmerede Kaldsbrev. ---

 

Almuen trængte nu paa med Prækener; Communion, og mere, der

nu i saa lang Tid havde ligget. – jeg troede, at burde føje deres

Ønsker, og holdt i Førstningen Gudstieneste, endog paa nogle

af de Søgnedage, for dog, om muligt, at faae en Orden i Tin-

gene, og noget af det, jeg ansaae for vigtigst, fra Haanden.

 

At den ommeldte Forvirring endog strakte sig til de mindste Deele

vil Deres Høyærværdighed gunstigst erfare deraf: at ieg endog

har maattet kaste Jord paa Døde – som allerede havde ligget i

Jorden over 20 Aar; for at deres Paarørende ikke uden Van-

skelighed kunde finne deres Gravsteder. – Nu har ieg faaet alt

forhen liggende fra Haanden, og tilbagebragt Orden i Guds-

tienesten; der skeer ved Omgang hver Søndag i de 4 Kirker,

dog har ieg hidintil i de Lange Sommerdage paa en, og samme

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone