Bibliotek>Historiske dokumenter>Høyædle Høyærværdige Høylovede Hr: Dr: og Biskop!
Høyædle Høyærværdige Høylovede Hr: Dr: og Biskop!
6591

                        Høyædle Høyærværdige Høylovede

                        Hr: Dr: og Biskop!

 

Jeg anseer visseligen de mange Ophævelser af den Sværmeriske

Houge for meget farlige. Det er en Lue, som let foraarsager

en stor og ødelæggende Ildebrand. Den slikke vel Folk undna,

som hverken høre til Almuen, ey heller besiæles af Religions

Iver, men ville gierne fiske i rørt Vand. Jesuitismus

tillod sig fra gammel Tid af alle muelige Midler, for

at naae sit Maal.

 

Deres Høyædle Høyærværdighed behager i Kierkerne Skrivelse –

af 2 Okt:, at vilde fremme mine Tanker angaaende Deres

i Sinde havende Forslag, som ere disse:

 

  1. At paalegge strengelig vedkommende Embedsmænd at forbyde

dem at holde offentlige Prækener og Forsamlinger.

Jeg mener, at Forordningerne af 13 Jan: 1741, og 5 Mart: 1745

give Deres Høyædle Høyærværdighed rig Anledning til at fore-

stille, hvad der paa nye blive at indskiærpe, eller me-

get meere nøyagtigere at overholde, da ogsaa enkelte Ar-

tikler af bemeldte Anordninger kunde befales, at vorde op-

lyst af Prædikestolerne til visse Tider, med Tilleg af passende

Formaninger i al Sagtmodighed.

 

  1. At straffe dem, naar de overbevises om Forprang*, og at bedrage

Almuen deres Eyendomme fra

 

Forprang er saa til i Lovene forbudet, og Straf derfor annd-

vent, under Politiets Tilsyn og Overholdelse, endog snar-

ligen med Hensyn til Christiansand ved Reskript af 21 Sept: 1671,

at Forslag om Straf desangaaende, i sær fra Geistlig Mand, kan

udlegges til en Art af Klagemaal over værdslig Øvrig-

hed, ligsom den herved havde forsømt sine Embeds Pligter.

I dette udkræves derfor megen Forsigtighed.

 

 

 

*Forprang: Ulovlig vareomsetning utenfor byene

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone