Bibliotek>Historiske dokumenter>og hans Emissarier, som de virkelig ere, blotte deres Bedragerier
og hans Emissarier, som de virkelig ere, blotte deres Bedragerier
6560

og hans Emissarier, som de virkelig ere,

blotte deres Bedragerier, og Rænkestreger ----

kort sagt --- overbevise Almuen om, at H.N.

Houge er en Fantast og tillige en listig

Bedrager. ----

 

Jeg har alerede selv forfattet adskillige

saadanne smaa Skrivter (thi smaa maae disse

være for at læses af Bønder), som jeg paa

egen Bekostning vil lade trykke ( uagttet

det vil vorde mig vanskeligt at faae dem

trykte her i Christiansand, hvor H. Houge

selv ejer Bogtrykkeriet) og i stort Antal

gratis uddele overalt i Stifftet blant

Almuen ---- til det samme vil jeg

og opmuntre andre Geistlige, som maatte

have Evne og Lyst dertil, for at angribe

Bedrageren med hans egne Vaaben og

om muligt at undergrave den store og

blinde Tillid, som den eenfoldige, forførte

Almue sætter til ham ---- maaskee kunde

endog dette i sig selv ringe men uskyldige

Middel ikke vorde ganske uvirksomt til

at standse dette Onde, endskiønt samme

nok alerede ved Forsømmelse er kommet

saa vidt, at det neppe ganske vil vige,

medmindre Regieringens Viisdom tillige

vil, og det snart, anvende de langt kraftigere

Lægemidler, den selv og den alene har i Hænderne,

og hvoraf jeg her effter dens høje Befaling

har vovet at foreslaae nogle, som jeg i

slige Sygdomme og Siæle-Epidemier anseer

for at være de simpleste og uskyldigste og

hældigst virkende og mindst farlige. ------- underdanigst

 

            Christiansand d. 2 November 1804.----                     J(ens) Bloch

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone