Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst Sverdrup innberetning om H.N. Hauge. Augvaldsnes
1804. Sognepræst Sverdrup innberetning om H.N. Hauge. Augvaldsnes

Pro Memoria!

Da jeg allerede under 24de f: M: i Anledning af Ambeks Skrivelse dateret den 12te f: M: til hr Provsten har indsendt mine ringe Betænkninger angaaende Hans Nielsen Houge og hans Sekt, seer jeg end ikke paa bedre Maade at kunde effterkomme Hans Høiærværdighed Hr Biskopen ved Skrivelse af 16 f: M: i samme Sag givne ordre; end ved her at igientage, hvad jeg da indberettede, 
Jeg ved ikke nogensinde at have seet enten ommeldte Hans Nielsen Houge selv, eller nogen af hans Emissarier, ei eller ere hans Skrivter komne mig for Øie.

Omtrent for 2 Aar siden skal en eller flere af hans omvandrende Prædikantere have været her i Sognet, ja end ogsaa her paa Præstegaarden, og en Søndags Formiddag, medens jeg var i Kirken med Skrifftefolkene, i min Borgerstue holdt Taler til nogle af Almuen, hvilket ikke blev mig bekiendt, førend sildig om Efftermiddagen, da de allerede vare bortviste, dog troer jeg ikke, at deres Foredrag den gang blev synderlig applauderet af deres da værende Tilhørere, saasom jeg siden ei har erfaret nogen Virkning deraf. Ikke før end ned i denne Sommer, for henved 5, a, 6 Uger siden, har her ytret sig nogen U-orden, der effter Bevilning skulde være en Virkning af Hans Houges Skriffters læsning; denne U-orden bestaaer i følgende:  

En meget fattig Huusmand N: Einar Larsen under Gaarden Høye i Førresfiorden grændsende til Schiølds Kald geredede i saadan Sindsforvirrelse at han med Yug og Slag angreb de ham mødende gandske uskyldige Personer, uden at opgive, eller kunde opgive nogen antagelig Aarsage, hvorfor han giorde det. F: Ex: Han mødte en Søndags Morgen en anden Huusmand. N: Lars Christensen Wellenæs, med en temmelig stor Kiep, som han havde i Haanden, begyndte han at prygle denne, og da Lars Christensen, som til lykke var stærkere, end den angribende, holdt ham fra sig, og tillige spurgte hvorfor han slog ham, blev svaret ; Jo! Derfor  tiener at slaaes og bankes , fordi De paa Præstegaarden hielper Præsten med at faae have ham slaaet og indbragt. 

Bemeldte Einar Larsen har jeg længe kiendt og bedre anseet han at være en af de ordentligste og skikkeligste blandt mine Sognefolk, derfor da dette hans forhold komme mig for øre, troede jeg, at han ved en eller anden slags legemlig Sygdom matte have tabt forstanden men siden er mig berettet skal ham sin Oprindelse fra Hans Houges Christens Læsning,  ved Prædikanterne, blandt disse i sær en Bonde i Schiolds kald, der skal være en beslægtet eller  besognet med anmeldte Einar Larsen og skal baade have prædiket for ham, som og forsynet ham med 2 af H. Houges Skrifter; 

hvilke jeg endnu forhindret fra at faae, som jeg dog giver ønskede , ei eller har jeg fundet leilighed at faae talt med Einar  Larsen selv, skiønt jeg under andet staasted her paa Præstegaarden, imidlertid siger han nu at være                              og arbeide i sit jordiske kald ligesom      efter at bemeldte Hans Houges Skrifter ere blevne han fratagne.

Af     anførte faae da, at jeg ikke kiender Hans Nielsen Houge, hans Skrifter og hans Tilhængere uden blot       mindlige Dage i hertil kommer, hvad hans Høiærværdighed Hr Biskop Hansen anfører den angaaende i hans forrige aar under tiltal. Skildre af den Christelige Religionslære udgivne Bog pag: Eg legg, , i hvilken af havd lengs 3de Sk: pag: Go han og som slaaer Midler til at forekomme og standse dette onde. Da de foreslagne Midler ere efter mine ringe Tanker , vel ikke hurtigverkede, dog endnu naar tillige den merkelige Aand tilbørligen under flokken Religiouslæren ved efter Lærens af Straffe de lastværdige, som ikke vel lade sig rette og forbedre ved bod og formaninger ikke, saa samle saa mange grove laster, er     Ting, hvor paa fanatiske Mennesker grunde sig, naar de ville reise formod nu  had nu af deres forvirrede særdeles kald til at være læsere.


Augvaldsnes Præstegaard
den 6de Aug 1804
ærbødigst                Sverdrup

Til Velære Hr. Provst Krog
 efter den ovenmeldte   Høiærværdigheds circulaire Skrivelse af 16 de f.m. endløb gaar under Guds Tieneste, og er allerede i dag afsendt til Torvestad .

Velædle 
Velærværdige og Høilærde
Hr. Frederich Arentz  Krog
Provst over Carmsunds Provstie og Sognepræst for Skudenæs Præstegields Menigheder

Kongelig Skrivelse                     Til Falnæs Præstegaard 

Hr  Provst Sverdrup
Sognepræst for Augvaldnæs kald .

 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone