Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst Knudsen innberetning om H.N. Hauge. Jelsøe
1804. Sognepræst Knudsen innberetning om H.N. Hauge. Jelsøe

Jelsa 19/9 1804

Pro Memoria !                                                            

Foranlediget ved Deres Høiædle Høiærværdigheds Skrivelse af 16 de Julii ved communication af det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af 20 Junii om Hans Nielsen Houge, maa jeg, efterat have indhentet …………. Betænkning, ikke undlade at indberette følgende: 
Bemeldte Hans Nielsen Houge har med sine Emisarier  til denne Tid ikke giort synderlig Lykke i Ryefylke. Han har aldeles ingen Tilhængere i Hielmeland, Jelsøe og Vigedal, derimod findes nogle faae i Nærdstrand, Skjold og Soledal, og paa sidste sted spiller de den vigtigste Rolle, da en Husmand ved navn Lars Osmundsen Brekke holder ugentlige forsamlinger i Søvde Annex, og skal det ikke sielden være Tilfældet , at han, medens Præsten forretter Gudstienesten i Kirken, holder Samling  ude paa Kirkegaarden, og har, som det sædvanlig pleier at gaae, en  mængde Tilhørere. Lærdommen er den groveste Mystik, blandet med Bibelens Sprog. 
De beraaber sig et indvortes Kald, og lade /: saa siger de:/  af Aanden dens de lade hvad hvordan de selv eller andre forstaar et Ord afs. 

Men  da dem med deres Samlinger standses Vindskibeligse om Dovenskab og Ladheds Talsmænd, fordømmer enhver afskyelig Glæde og opvække Modløshed og fortieelse endog i den Grad, at mange, smittet af deres Lære, unddrage sig alt Arbeide, gaae som han i Taaget og saaledes blive unyttige Tienere for Staten. Da de  mod al sand Oplysning, fordømmer de bedste og til almindelig folk hold mest hensigtende Skrifter, og henimod overalt følger Hans Nielsen Houges Vaas, derefter deres Sprog er den eneste Saligheds Vei, synes det at være høist underligt,  at dette Uvæsen standses, der alt for vidt  har grebet om sig paa sine Steder.

Maaske hæmmes det, naar Hans Nielsen Houges Skrifter, /: som  trykt Usands :/ an  hilered Naar Hans Houge og hans Emissarer forbjudes saavel i Bøndernes Huse, som paa aaben Mark  at holde forsamlinger : Naar det blant Almuens  omhandtagende                Løsgiengeri  indskrænkes, og at de som giøre sig skyldig  deri paagribes og ført til nærmeste forbedringshuus, for der at lære Lydighed mod Øvrigheden og arbeid: 
Viljet og æde deres eget Brød.

Jelsøe Præstegaard  den 19de Septbr:  1804
                                                                      G Knudsen 
Høiædle og Høiærværdige 
Hr. Dr. Bloch, 
Biskop over 
Christiansands Stift

S. T.                                           til Christiansand

                6. Ryefylke Provstie
11 - 4 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone