Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Provst og Sognepræst Heiberg innberetning om H.N. Hauge. Rennesøe
1804. Provst og Sognepræst Heiberg innberetning om H.N. Hauge. Rennesøe

Hausken 2/8 1804    

Underdanig Pro Memoria!                  

For med mueligste Nøyagtighed at kunne erklære mig over de i Deres Høyærværdigheds F: M: af 16de dennes forelagte Qvæstioner, betreffende Beskaffenheden af Hans Nielsen Houges Sekt sammes Fremgang her og de tienligste Midler at standse sammes skadelige Følger. har jeg ved nøye at sammenholde mine giorte Bemærkninger med Hans Høyærværdigheds Hr Biskop Hansens Pastoral-Skrivelser dets angaaende fundet samme ganske overeenstemmende Fremgang finnes denne Sekt paa nogen Tid ei at have vundet her, men heller nogen standsning i dens videre Udbredelse, ved forsigtig Anvendelse af de tienligste Midler i de offentlige Taler og  Catechisationer;  Dog uden Øvrighedens krafftige Medvirkning, vil disse ei være tilstrekkelige. Alvorlig Forbud mod al Omflakning ei allene i fremmede Sogner, hvor man falbyder sine Vahrer, men endog i Egne, hvor man har for Skik, ligesom med en Budstikke at opfordre til Møde for de omflakkende saa kaldte Apostle, for at høre hvad Aanden indgiver dem at tale under Sammenkomst til Bøn og Sang, hvilket Forhold man ei vel kan undgaae at give Navn af Stempling.

De ivrigste og mest virksomme i dette Kald, og som i den Deel søge at udmerke dem, findes 4re, nemlig paa Gaarden Hodnefield i Kloster – Sogn, 2de Blinde paa Gaarden Hougvolstad i samme Sogn, GaardMand John Rasmussøn; Og paa Gaarden Broe
i Askøe – Sogn, en 28 aarig Dreng nevnt Niels Troelsen    Disse have og holdt den Skik før og efter KirkeTienesten at samle dem med de flere saakaldte Hellige, paa og udenfor Kirkegaarden for at holde Samtaler og hverve Proselyter, ja det er endog eengang Gaaet saavidt at man har istemmet  en Psalme; hvilket opt og af nogle til skal tilstedverende bleve forladt inden Beundring, og af andre ei uden forekommende tilkiendegivende  billige fortrydelse over deres Lastværdige forhold under Helligheds Masque. 

Til saadan iver og forhold har Deres Formand Hans Nielsen Houge ved igjentagne Besøg paa fornævnte 3de Gaarde formodentlig bidraget det meste dog finnes Vedkommende  at gaae meere hemmelig til verks og heller  vende  den til fremmende Sogner, især til fields, hvor man roeser sig at kunne giøre meere fremgang; med hvilken omflakning, foruden andre uleiligheder, Landet udsættes for smittsomme Sygdommer.
Dette alt har  jeg  under  dags Dato ligeledes af forestillet  vædkommende  Hr Amtmand Koren paa forlangte Underretning i  ovennevnte  Anledning.

Hausken Præstegaard 2 Aug 1804                   Heiberg

S:T: Hr Doctor og Biskop Bloch 

5. Stavanger Prostie
Hr Provst Heiberg
Sognepræst for Rennesøe kald.

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone