Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst Hansen innberetning om H.N. Hauge. Findøe
1804. Sognepræst Hansen innberetning om H.N. Hauge. Findøe

Ydmygst Pro Memoria.
I Anledning af Deres Høyærværdigheds Circulaire af 16 Julii d.a. maae jeg herved ydmygst indberette følgende: Da Hans Nielsen Houge i det mig allernaadigst betroende Findøe Præstegield, saa vidt mig er bekiendt, ikke har en eneste Tilhænger; har jeg ikke havt Anledning til at skaffe mig anden kundskab om ham eller hans Sekts  beskaffenhed end den, som mundtlige og skriftlige Relationer og læsning af hans Skrifter almindelig tilbyde. for at forebygge hans Sekts Udbredelse her har jeg ved hver beqvem leilighed uden at nævne ham eller hentyde paa hans Sekt, giort mig  umage for at bibringe mine Tilhørere den riktige Mening af adskillige af ham mistolkede Skriftens Steder; hvilket saa vel som en klog og alvorlig bestræbelse for Almuens grundige og passende Oplysning i almindelighed synes mig at være det værdigste og sikkerste Middel til saavel at forekomme som standse udbredelsen af Hougianismen.  

Dersom dette langsomt virkende Middel ikke skulde ansees tilstrækkeligt til at standse dette onde, vilde det maaske være tieneligt, om Sektens offentlige forsamlinger, som desuden synes at stride mod all god Orden, bleve forbudne og ved Tilsyn af visse i hver Menighed dertil bemyndigede Personer, saa vidt muligt, forhindrede.

Dog vilde dette Middels anvendelse neppe nytte Synderlig, hvis det ikke tillige kunde blive Hans Houge forbuden at trykke og udbrede sine forvirrede Skrifter. 
Disse ringe Tanker, som jeg i følge Deres Høyærværdigheds Circulaire ikke har kunnet undgaa at fremsætte, vover jeg, paa grund af min mangel paa egen erfaring ovenmeldte sektes beskaffenhed, at anbefale Deres Høyærværdigheds mine bedømmelser. Imidlertid har jeg den ære med den mest udmærkede høyagtelse at forblive.
   

 

                                        Deres Høyædle 
                                                                                                                 Høyærværdigheds

                                            Ydmygste
                                            J: Hansen Høyædle og Høyærværdige
Hr Biskop og Dr: Theol: J: Bloch.

                                                                    
Findøe Præstegaard d: 28 Aug: 1804.
                                

Hr Hansen 
Sognepræst for Findøe kald 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone