Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst Schevland innberetning om H.N. Hauge. Strand
1804. Sognepræst Schevland innberetning om H.N. Hauge. Strand

I følge Hans Høiærværdighed Hr. Biskop Blochs Skrivelse af 16de f.M. betreffende Hans Nielsen Houge og hans Tilhængere, giver jeg mig den ære at indberette:

At Strands Præstegield har hidtil havt den Lykke at blive forskaanet for Hans Houge og hans emissærers Besøg; kun en gang har jeg hørt at en af disse Mennesker havde taget veien igienem en deel af denne Sognet, hvor han dog ikke opholdt sig meget, det var etter Beskrivelse en Ung Bonde Dreng fra Østlandske som sig at have, i forrige Aar gienemreist en stor deel af Norge og tillige giort en reise til Jylland, han havde fortalt noget om Hans Houges besøg og i sær søgt at overtale almuen til at købe dennes Skrifter, hvoraf han medbragte en deel.

Dette besøg ingen følger haft, ey heller er det mig bekiendt at nogen af denne Menighed har ytret Tilbøyelighed at henholde til dette Sværmerie, om hvis Beskaffenhed og de Menneskers Sinds Stemning, som er henfalden dertil,  ieg altsaa          Bekiendtskab dermed ikke kand utvise nogen Efterretning. 

Til at hindre dets videre udbredelse og fordømme dets sørgelige følger for enfoldige Mennesker     og Velfærd, troer jeg det virksomste og passeligste Middel vil være det :  at disse fanatiske Mennesker, som i Bøyderne og forvilde ligesom grundes dem, kand det ikke rundet være, ved at mange forvirres med den forbude anseelse af Skriftstæder, de indeholde og dens arrogante Torn, forviste ere forfattede. Da Tvang                    Mennesker, som allerede er bleven formilde, bør man troe, vil etter hvordan giver Rim for rigtige Overbevisning og erfaring, naar de ingen er, som og flammer og under deres Sværmerske Begeistring.

Strands Præstegield den 7de August 1804         O. Schevland

Velærværdige og Høylærde
Hr Provst Heiberg


Hr Schevland
for Strands kald.


( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone