Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Provst og Sognepræst Wessel Brown innberetning om H.N. Hauge. Høyland
1804. Provst og Sognepræst Wessel Brown innberetning om H.N. Hauge. Høyland

Underdanig Pro-Memoria.

Den 26de Februarii d: a: lod den bekiendte Hans Nielsen Houge sig for første gang til Syne her i det mig anbetroede Høylands Præstegield tillige med en Deel af sine Tilhængere for og her, som i Denne østre Deel af dette Stift at udsaae sin fanatiske Sæd, efter at han ved sine Bøger, som han ved sine Emissarers og Commissionairs havde afhændet, havde forberedet Almuen til sin Modtagelse, han opholdt  sig her i 2de Dage, i hvilken Tiid han holdt Forsamlinger. 

Efter hans Afreyse lod snart een anden af Dette Partie sig atter til syne for at prædike hans Lære nu paa en anden Gaard i Sognet, som og med aabne Arme bleve imodtagne af nogle overtroiske af Almuen, der ansaae hiin Hans Nielsen for den anden Luther, der skulde tilveyebringe en nye Reform i Kirken, og de af ham underviiste omstreifende Prædikanterne som de rene sande Religions Lærere. At denne Sect lærer umiddelbare guddommelige aabenbaringer som meddeles dens Tilhængere, umiddelbar guddommelig oplysning og Indvirkning til at lære og prædike den christelige Religion, ligesom den arbeyde paa at nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand og den offentlige Gudsdyrkelse i Kirkerne vil enhver tilstrækkeligen blive overbeviist om de læser bemeldte Hans Nielsen Houges udgivne fanatiske men tilige forvirrede Bøger som og er Formaalet, for disse Prædikanternes Taler.

I Husene og denne yderste Umagen de allevegne giøre sig for at skaffe sig Tilhængere af deres Meninger. At det og er en af Sektens Hoved Lærdome i Verdens Foragt mod at undrage sig fra Arbeyde og Haandtering for at drive Proselytmagerie er nok som bekiendt.


Hvad det har behaget nogle Lærde i Danmark i deres Maaneds-Skrivter flyve-blade og poesier: at giøre den geystlige Stand forhadt og forestille denne Stands arbeyder som overflødige og unyttige. Det samme giøre nu disse ulærde her i Norge for om mueligt, at drage Tilhøreres Tilid fra Deres rette Lærere. For den geystlige Stand kand dette Væsen have meere Nytte end Skade, Det kand tiene os til Opvækkelse, til at tænke desto alvorligere paa Hoved-Sagen i vore Embeder: Vort offentlige Foredrag,,Vore Catechisationer for den voxne Ungdom til dens tilvoxende Oplysning. Vor Omsorg for Skolerne og Skoleholdernes Underviisning, saavidt lokale Omstændigheder det kand tillade og saaledes Behandlingen af de os anbetroede Menigheder. 

Vildfarelser i Religionen kand kun bestrides ved Sandheden og dens Fremstillelse i all sin Upaatvivlelighed, Ynde og Elskværdighed og ved at gaae frem med en viis og Christelig Tolerance, hvorpaa Denne Høy-fortiente og gudelig sindede Dr Biskop Balle haver givet alle Religions Lærere i sine grundige Skrivter det følgeværdigste 
Exempel især paa en Tiid da Religionens Catastrophe syntes at være nær i disse Riger.       

Imidlertid da Dette Sværmerie, der først toeg sin Begyndelse i Thune Sogn ved Fridrichshald, og siden har udbredet sig over Det heele Norge i alle dets 4re Stifter indtil de yderste Egne af Nord Landene, kand medføre Skade for Det borgerlige Samfund, da det ike utydelig begunstiger Ledigang opmuntrer til at forberede NæringsVeye, hvorved saa mange berusede af  sværmerisk Entousiasme have forladt deres Familier og Nærings Drift for at agere Religions Lærere snart i en anden Egn af Landet, synes det fornødent at der af Øvrigheden ved hurtige og virksome Midler sættes Grændser for et Væsen der kand have de skadeligste Følger, om man vilde lade det beholde et frit Løb, og da ieg af Deres Høyædle Høyærværdighed i Høygunstig Skrivelse af 16de Julii d: a: paa Grund af Det Kongelige Danske Cancellies Pro Memoria af 20de Junis opfordres til at give mine Tanker tilkiende Hvorledes dette Onde bedst kunde standses vil ieg meddele samme til nærmere Prøvelse under efter følgende § pher.   

§.    1.

Da Denne Sekt haver til Formand Den ofte bemeldte Hans Nielsen Houge, da dette Selskab nu ved ham synes at have faaet en fast Stilling og haver faaet ved ham sine Love, synes det saa meeget meere billigt at denne Person falder under Øvrighedens Tiltale, som han tilforn haver været heftet for medelst sit Sværmerie men ved Regiæringens Mildhed, satt paa friefod efter sin Heftelse paa de Vilkaar at han ike meere maatte befatte sig hermed. Er det sandt hvad her siges? 

At han skal have tilvendt sig en betydelig Formue. Den han ved list og sit Sværmerie har berøvet  sine overtroiske Tilhængere, bliver dette en nye Sag, hvorfor han bør drages til Ansvar, hvor efter han tilkommer at erstatte enhver sak, som kunde have været ham anbetroet. 

§.    2.
De mange af hans Tilhængere, som nu gaae omkring fra den eene Bøygd til den anden fra gaard til anden burde vel paagribes og ved Lænsmændene fra den eene til den anden i ethvert Skibrede føres tilbage til deres rette Hiemstavn og desuden straffes i det mindste som Løsgiengere om ike som Landstrygere efter Anordningerne ved passende Mulkter som fordobles hver gang de overtræder  Forbudet. 

§. 3.
Det er bekiendt, at saa snart en af dette sværmende Partie møder for at holde Forsamlinger paa en eller anden Gaard eller Hus Plads, er man ey alleene villig til at imodtage den, men og at udsende Bud de til alle nær grænsende Gaarde og Pladser for at samle en stor Hob sammen, hvorved meegen Tiid spildes. Burde og saadane  ansees med en passende Mulkt? 

Som i denne henseende imodtager dem og foranstalte saadane Forsamlinger, hvilken Mulkt kunde henfalde til Sognets FattigKasse hvor saadan Forsamling var foranstaltet og holdt; men hertil maatte  og Tilsyhnsmænd beskikkes som angivere af saadanne Forsamlinger til Fogden eller Amtmanden. Ingen kunde hertil findes mere beqvemme end Lænsmændene for Skibrederne, Medhielperne i Sognerne, og de fattiges Rodemestere, hvilke igien burde være Tiltale af Øvrigheden og mulkter underkastede, naar de forsømte Deres Pligt, vil og at afsættes fra  Deres Ombude naar de oftere forsømte og overtraadte samme. 

§. 4.

Ved at holde fremmede omreysende Prædikantere inden Deres rette Grænser vilde endnu ike De Forsamlinger ophøre som kunde holdes af en eller anden af Sektens Tilhængere inden Præstegieldenes Grænser. Saadane Forsamlinger, naar De holdes af uden derved at forsøme deres rette Kald og uden at andre blive forledede til at forsøme samme og naar tillige intet mod Christendom stridende blev begaaet, vilde blive vanskeligt at forbyde. 
Herved troer ieg at Tolerance maatte saaledes mod disse udvises, at de paagieldende bleve fremkaldede at møde ved de offentlige catechisationer i Kierkerne, at disse aandelig syge kunde paa bedste Maade blive behandlede. 
Ligesom og Præsterne maatte vorde bemyndigede til at lade saadane tilsige til saadant Møde. 

 

 

 

 

 

§. 5. 
Man havde ventet, at de oprettede LæseSelskaber i Præstegieldene og de til samme
anskaffede  Bøger, som have zirculeret iblant Almuen, skulde have været en
Modgift for denne inbrudte Phanatisme; men Erfarenhed haver viist det Modsatte. Hans Nielsen Houges overalt udspredte Bøger, synes at Have fortrængt hine LæseSelskabers, da bemeldtes ere i en saa stor Anseelse hos mange af Almuen, at de sættes af dem langt over alle hidtil bekiendte end og over de bedste Opbyggelses Skrivter, fordi de have en ustuderet BondeKarl  til Forfatter.

Forsaavidt disse Hans Nielsen Houges Tid efter anden udgivne Bøger indholde Fordreyelser af Guds Ord , fremsættelser af Religionens sande Lærdomme i et falsk Lys, fanatiske Meninger og Vildfarelser, kand de vel ike gaaes forbie; men meget meere bør deres videre Udbredelse forbydes, ved at forbyde nye Oplage af samme ligesom de og burde være confiscation underkastede, naar nogen Omreysende af Sektens Tilhængere kunde falbyde samme, eller naar nogen i Præstegieldene Boesiddende skulde paatage sig Commissioner til Bøgernes Udsalg i Præstegieldene blant Almuen.

Hvad de allerede kiøbte Bøger betreffer, som ere i Almuens Eye, da burde vel samme og paa samme Grund, udleveres til Øvrigheden ved Tingtiderne imod at Egerne erholde Erstatning af deres Forfatter, dog maae ieg i dette Fald suspendere Judicium  ( bruke skjønn ) Dette er hvad ieg efter min Formening troer, naar det paa en hurtig og virksom Maade blev satt i Værk, kunde tiene til at stanze dette Væsens videre Fremgang,  der allerede ere mere udbredet end man skulde troe, og som daglig /: maaskee :/ finder meere og meere Ynde især hos Personer af melancolsk Temperament. 

Jeg kand ike forbigaae at melde hvad mit anbetroede Høylands Præstegield angaar, at 
ingen Udvandringer her fra hidtil haver fundet Sted, samt at de faae af Sektens Tilhængere som høre til Menigheden, have hidtil udmerket sig ved megen ordentlighed og Sædelighed, at de søge flittig Kierkerne, indfinde sig flittig ved den offentlige Undervisning /: især de unge :/ de synes at være meget bekymrede for Deres Saligheds Sag, den de troe ike alvorlig nok hidtil have betænkt og søgt at befordre hos sig selv og andre som de have levet i Forbindelse med; dog alt dette med en Slags Tilbageholdenhed for Læreren. Det er mig og ike andet bekiendt, med at de jo ere flittige og troe i deres Arbeyde. Herren give enhver Naade til at prøve alle ting og beholde Det Gode.  

Høylands Præstegaard    den 7de august: 1804.    

Underdanig                
af
 Wessel Brown 
                                                           Provst i Jædderens  Provstie   
                                                      og Sogneprest til Høylands Præstegield                                                                                                                                                                                                                                                                             i Christiansands Stift                                                    

 Til Høyædle og Højærværdige
hr  J: Bloch.                                                     S: S: Theologie Doctor og Biskop
over Christiansands Stift. 
                
4 . Jædderens Provstie
Hr Provst Wessel Brown
Sognepræst for Høylands Kald
( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone