Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst T. Lund innberetning om H.N. Hauge. Klep
1804. Sognepræst T. Lund innberetning om H.N. Hauge. Klep

I Følge den Person Hans Nielsen Houge  og hans Fortryllede Tilhængere, som omreiser i Landet og foregiver blant Folket: at de af den Hellig Aands indvortes Drift reiser omkring for at bringe Mennesker til sand Bod og Omvendelse. Da lader de, ved deres Ankomst til en Gaard, Folk indbyde fra omliggende Gaarder, til at komme til sig, for at høre paa deres Prædiken til Bod og Omvendelse. 
Hvortil og Folk i hobetal er tilbøielig nok at komme og derved erfares den bedrøvelige Virkning: at mange Mennesker, i sær unge Mennesker af begge Kiøn, bliver saa forrykt i sit Hoved, at de derefter, fast Intet vil bestille, uden at hyle og græde og læse i Hans Nielsen Houges Bøger som de omreisende Prædikantere, i Mængde, fører med sig til at udselge blant Folket.  


og disse Bøger ere, de forrykte Mennesker, saa kiere og behagelige, at neppe nogen anden Bog værdiges et øyekast og er det en virkelig Kundskabs Bog, da forkastes den gandske som noget Ondt.  Og vil man paaminde deslige forrykte Mennesker om deres Vildfarelse og raade dem til Afstand fra samme da anføre de kun derpaa med en lumsk afskyelig Legems Stilling, med Hovedet nedhængende paa Brystet og Øynene nedslagne til Jorden og  skynder sig at bortfierne sig, ret som man vilde tilføie dem noget Ondt. Og dertil er  ufeilbarlig Aarsagen:
 At disse Mennesker slet ingen Høiagtelse og Ære har for den offentlige Lærestand, hvortil de ere blevne forførte af Hans Nielsen og Hans Bøger og tilmed af de omreisende Prædikanterne, der med Fliid søger, at giøre den offentlige Lærestand forhadt og ringe agtet blant Folket. ligesom ogsaa nedre Stænder i Staten søges at nedværdiges af disse afskyelige Sværmere, vist nok i den Hensigt, at deres sværmeriske Lærdom skal desmeere faae Fremgang blant Folket.

Og som nu just dette er Tilfældet udi mit anbetroede Kleps Præstegield paa Jedderen: At en Deel Mennesker saaledes ere blevne forrykte i sit Hoved af Hans Nielsen Houge  og de omreisende Prædikanterne. 
Og tilmed, at nogle i saa høi Grad, ere blevne forrykkede:  At de, uvægerlig, har besluttet, med det første, at vil forlade Huus og Hiem, og reise til Hans Nielsen Houges Avelsgaard ved Bergen, hvor de vil fortsette deres Bod-Kamp og Omvendelse.  
Og andre af disse forrykte Mennesker, i min Meenighed søger, paa alle Maader, at giøre sig Tilhængere; hvorover, de angribe Folk paa Veie og indsnige sig i Huuse med Tale og Raad til Bod og Omvendelse efter Hans Nielsen Houges Lære-Setninger i hans Skrifter. Følgelig, saa bliver det af største nødvendighed at dette Sværmeris blant Folket, med Øvrighedens Magt, i Tide, maae standses og neddæmpes . 
hvis ikke, da kan det, ved Omløb af Tiden, medføre de aller ubehageligste Følger og Tildragelser for Landet og hele Staten. 

Og nu, at mine Tanker skal ytres til dette Sværmeries Standsning og Neddæmpelse; da vilde det maaskee ikke blive utienligt: at enhver Huus Ejer, under en vis Penge Mulkt til FattigKassen, bleve forbuden, at huuse og herbergere nogen omreisende Sværmer, der tilbød sig at vilde prædike for Folket. som og, at enhver Lensmand blev befalet, strax, at udføre en saadan Sværmer af Sognet til nærmeste Lensmand. og tilmed, at Hans Nielsen Houges Bøger maatte blive eftersøgt og frataget sine Ejere. ligesom ogsaa , at intet Skrift meere fra Hans Nielsen Houge maatte blive trykt. og
endelig, at de, i enhver Meenighed, som ere henfaldne til dette Sværmerie, og søger at drage Andre til Samme, maatte blive paalagt en vis Penge Mulkt til FattigKassen, eller anden tienlig Straf.

Kleps Præstegaard den 31de Julii 1804.      T Lund

Hr T. Lund
Sognepræst for Kleps kald
( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone