Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst Kamstrup innberetning om H.N. Hauge. Haaland
1804. Sognepræst Kamstrup innberetning om H.N. Hauge. Haaland

Betænkninger og Forslag til at forekomme og standse det skadelige Sværmerie blant Almuen, som udbredes ved Hans Nielsen Houges Sect. 
Denne fanatiske Sect begyndte først ved dette Aars Begyndelse at ytre sig i de sydlige Sogner af Haaland Prestegield; da der i nogle faae Huse blev holdt Prækener og Forsamlinger af disse omgaaende Bøigde Prædikantere, efter foregaaende Berammelse af Tiid og Sted. Indbydelse af Husets Beboer  samt Tilløb af en stor Hob nysgerrige Mennesker, hvoraf nogle bleve deres Venner og Tilhængere. 
Vel forføie disse Prædikantere sig inden faae Dage videre; men efterlade sig en Mængde fanatiske Skrifter til Uddelelse  blant Almuen med Anbefalelse af deres Sect, hvorved samme ufornuft tiltager. Vel har jeg betimelig advaret derimod fra Prædikestolene i samtlige Sogners Kirker, og som jeg har Grund til at troe, ikke uden Frugt og Nytte, hvad den største Deel af disse Menigheder angaaer; men der findes dog overalt blant den store Hob Folk, som enten af Enfoldighed eller Lyst til Sværmerie, og hvordan  gaaer over til dette Partie, der vistnok i sine Følger kan blive skadeligt baade for Staten og Kirken. 

At sige mine ringe Tanker om hvorledes dette fanatiske Uvæsen best kan forekommes og standses?
da synes mig, at dette Spørgsmaals Besvarelse indbefatter efter Sagens Beskaffenhed tvende andre, ex: Hvorledes kan Hans Nielsen Houges og hans Tilhængeres / Bøigde-Prædikanternes / Omstreifninger og Proselytsyge standses?  Hvorledes deres
fanatiske Prækener og Forsamlinger blant Almuen? og hvorledes deres Skrifters Udbredelse?

Første Punct. 
angaaende; hvorledes kan Hans Nielsen Houges og hans Tilhængeres /: Bøigde-Prædikanternes :/ Omstreifninger og Proselyt-Syge standses?
Da synes det mig retfærdigt og billigt; at bemelte Hans Houge, som Hovedmand for dette Partie, bliver heftet, hvor han findes, og paalagt at giøre Rede for, hvorledes han, som fordum uformuende Bonde-Karel, der selv og ved sine Tilhængere prædiker Fattigdom og Verdens Fornegtelse for andre, som Veien til himmelen, 
kan have erhvervet sig, saa betydelige Eiendomme  og  mangehaande borgerlige Nærings Veie paa forskiellige Steder, som han efter Sigende skal eje og bruge.  

og i Mangel af, at han kan bevise anden lovlig Adkomst, end frivillige Gaver af een og anden, som han har hværvet til sin Sect; at disse da, efter lovlig Indkaldelse, maatte igien tilstilles deres Gave, saavidt mueligt, efter Afdrag for Rettens Gebühr; men det øvrige anvendes ad pios uhus, helst til de Fattiges Beste, særdeles i det Sogn og Prestegield, hvor saadanne Gaver vare givne; men ej af Giverne modtagne , 
men Hans Houge, som Hovedmand og Partie-Giænger i Øvrigt Justitsens Tiltale og Dom undergiven.


Hvad de omgaaende Bøigde-Prædikantere angaaer, da maatte de, som andre Løsgiengere uden lovligt Pass, af nærmeste Rodemester for Districtets Fattige anholdes og paagribes, særdeles om de befandtes at holde Prædikener i nogen Mands Huus, eller at føre med sig hele Pakker af Houges fanatiske Bøger, og transporteres fra Lehnsmand til Lehnsmand, og endelig til Fogden eller Amtmanden, for at straffes enten med nogle Dages Arrest, eller med en passende Mulct, til det Præstegields   Fattig-Kasse, hvor de ere paagrebne. 
Anden Punct.
Hvorledes deres fanatiske Prækener og Forsamlinger 
blant Almuen kan standses?
Da maatte det være enhver Hosbonde formeent at huse dem, uden forsaavidt Natteherberge og Huslye imod Uveir maatte giøre det nødvendigt; men det skulle
være enhver Hus-Vert paalagt, under en viss bestemt Mulct for hver Dag som herbergerer saadanne, neste Dag for Districts Rodemester og Medhielper at anmelde en saadan Persons Ankomst og Ophold; som begge strax forføie sig til Stedet, for at besørge saadanne mistænkelige Personers Transport til Skibredets Lehnsmand, men i Tilfælde af Modstand, strax at lade Lehnsmanden hente til lovlig Paagribelse og Varetegt, med sikker Transport til Fogden,  som efter Sagens Beskaffenhed anseer de Modtvillige  efter Lovene ligesom og Rodemesteren, Medhielperen og Lehnsmannen ved bevislig Forsømmelse af deres Pligt, efter Anmeldelse af Husverten, maatte for hver Dag være lige Mulct med Husbonden undergivne, og dersom de selv henhøre til dette Parti; da afsættes fra deres Ombud, og andre paalidelige Folk indsættes i deres Sted.  

I Tilfælde, at en Hosbonde tillader slige secteriske Folk at holde Prædiken og Forsamling i sit Huus, bør hans Navn af Sognets Medhielper og Rodemester anmeldes til Lehnsmanden og af ham til Fogden eller Amtmanden, som efter Lovene dicterer en bestemt Mulct for første Gang, andre Gang dobbelt, og tredie Gang at være Justitsens Tiltale undergiven.

Tredie Punct
Hvorledes deres fanatiske Skrifters Udbredelse blant
Almuen kan standses?
Forsaavidt disse Skrifter indeholde Guds Ords Misbrug, vrange Fortolkninger, og skadelige Grundsætninger, samt fornærmelige Udtrykke mod Statens første          Auctoriteter og Lærestanden i Almindelighed, kan man vel formode at deres Forfatter eller Forlegger bliver at anse efter Kgl allernaadigste Forordning om Trykkefrihedens Grændser af 27 September 1799. 

Hvorvidt de af Almuen, som ere Yndere og Eiere af Deres fanatiske Skrifter, kan tvinges til at udlevere samme, drister jeg mig ey til at sige, men vistnok bør Enhver, som med slige Bøger antreffes, have samtlige Exemplarer forbudt, og samme afleveres til Stedets Sognepræst.  

I øvrigt blev det nu som før en Religions Lærers hellige Pligt, at undervise overbevise og formane sine Tilhørere med al     Langmodighed og Lærdom.  Thi indstilles herved disse mine Betænkninger og Forslag, anlangende Hans N: Houges fanatiske Sect, og hvorledes samme kan forekommes og standses; i underdanig Følge af den ved Provstiets Circulaire meddelte communication.
Af det Kgl. Danske Cancellies Skrivelse desangaaende til Stiftets Biskop; og        HøiSammes forlangende udi respective p: m: af 16de d. m. med inderlig Ønske; at Regieringens Klogskab maatte føie de kraftigste og hastigste Midler til at standse dette for al god Orden i Kirken og Staten saa skadelige Uvæsen! Hvortil Gud Selv, vor Frelser, som er sin Menigheds Hoved, sin Kirkes almægtige Beskytter, give
Held og Velsignelse!

Haalands Prestegaard            underdanig
d: 25de Juli 1804.                      C.W. Kamstrup
                               Sognepræst til Haalands P:gield
                               i Jedderens Provstie. 


Til
Høiædle, Høiærværdige og Højlærde
S: S: Theologie Doctor Hr : J: Bloch.  Biskop over Christiansands Stift. 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone