Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Provst og Sognepræst Reiner innberetning om H.N. Hauge. Helleland
1804. Provst og Sognepræst Reiner innberetning om H.N. Hauge. Helleland

I andledning den befalede Betænkning over den tiltagende Fanatisme, giver jeg mig den frihed at indberette:  

Det ved Hans Nielsen Houge udbredte Sværmerie i de senere tider her i Egnen, synes vel at have til Hensigt opmuntring til Dyd og Gudsfrygt, men den giver ogsaa den mindre oplyste Menneskeklasse virkeligen urigtige Begreber og Fordomme om og imod sand oplysning, en fornuftig Brug af det aabenbarede Guds ord, og standse allmenn nyttig Virksomhed . 


Jeg vil ikke eengang tale om att den har til Formaal at nedværdige Religions Lærerne, der udraabes for falske Lærere, Bedragere og SiæleMordere, hvilket grundes paa det Beviis at Almuen maa lønne sine Lærere; nu derimod sige de: tage ej noget for vor Prædiken; thi de kalde det intet, at de i nogle Dage lod sig godt beværte hvor de komme tilligemed med deres tilhørende Følge; ja nogle af dem lod sig og skydse fra Gaard til anden.

Ogsaa prædiker de en gyselig Intolerance ved at fordømme Enhver som ej er af Deres Mening, ja nogle skal endog vove at fordømme alle forhen afdøde; som ej
have hørt deres Prædiken, hvilket har megen Indflydelse paa den mindre oplyste Almues Mand. 
Vel sandt til deres Forsvar beraabe de sig paa: at have standset Drukkenskabs Lasten hos mange, og lod være de herpaa kunde fremstille Et el: andet Enkelt Exegece saa maatte man nok spørge: hvad Vinder Menneskeheden og Moraliteten derved, naar andre skammelige Laster træder i Drukkenskabens Sted?  

Saaledes for Ex: Ubarmhiertighed og Haardhed; thi de beviise med ikke den mest Nød lidende noget godt, naar, som de sige: han ikke er af de Salige i Aanden .Saale: for ex. Dovenskab; thi mange af denne  Egns Drenge og Piger have nu floket  sig sammen, vil forlade deres Fødested og tienester allene for at tye hen til Hans Houge, hvor de troe at skal leve som i Paradis.

Saaledes f: ex: Tyverie thi en af Biercreim Sogn prædiket om Søndagen og i Ugen derpaa blev han grebet i stor tyverie. Ja maaske ogsaa Løsagtighed, saa velsom  Selvmord og Børnemord hvorom haves sikre Indberetninger; derfor man maa gyse ved at tænke paa hvad denne Skinhellighed og falske Iver har frembragt . dette Sværmerie har da ved Disse, uden Pass, omløbende, hvilket med et godt Politie kunde maaske rettelig været standset i begyndelsen, saaledes udbred sig, at der nu holdes offentlige Sammenkomster baade i Almuens Huuse og paa Kierkegaardene hvorved adskillige udblive fra Guds Huus !

for nu at standse dette, som er vel sildigt, vil det være nødvendigt, at alle Houges Skriffter /: som er det dummeste Vaas, der kan tænkes, skiønt forsynet med Bibelsk Sprog, der ej siælden ere fordreid :/ men Confisquerer; thi man har ikke blandt Almuen at befrygte, som i den Lærdes Hender, at en forbuden Bog bliver søgt med større Begier.  

Fremdeles Enhver omløbende Prædikant, saavel som den der modtog disse i deres Huus skulle mulcteres til Skolekassen og de tilløbende Tilhørere halv saa meget, dog at Mulcten blev fordobblet ved Gientagelser og under Executions tvang udredes uden videre tings vidne, thi i anden fald blev det hele latterligt og svermerisk blev da værre, og hvo der ej havde, som mindre formuende til betale med af tilhøreren, den Mulct skulle Værten og Prædikanten udrede under Executions Tvang.  

 

 

I sær vilde det meget bidrage til  Sværmeriets Standsning, om Hans Houge, /:  der foregiver at have umiddelbar  talt med Gud, hvilket den Endfoldige Stand antager for Sandhed, uagtet alle indvendte Mod Beviser :/ blev opfordret til at giøre Rede for den høye Øvrighed om dette sit Kald til at agere Omløber, og i Mangel heraf, da at forviises Landet paa nogle Aar til Forbædring, samt alle hans under arbeid værende Skrifter forbuden at trykkes .

Skal derimod dette Sværmerie have Fremgang; saa befrygtes der af adskillige retskafne Bønder her i Egnen, at samme vil stifte oprør ej allene blant selve Almuen, 
men dette kunde gribe videre om sig, da Øvrighedens næmd  ogsaa nedsættes af disse Omløbere, hvilket kunde foraarsage Statens EmbedsMænd nogen ulæmpe og standse den gode Sags fremme. thi saaledes har jeg siden Sværmeriets begyndelse i denne Egn maattet give slip paa alt haab om Læse Selskabers oprettelser og den evangeliske Psalmebogs Indførelse, blot for oversvømmelsen af Houges dumme Vaas. 

Saaledes indgives  disse mine ringe Tanker til Deres Høyærværdigheds modnere Bedømmelse, som den nidkiere Mand, der vil vist antage sig denne vigtige
Gienstand til fordel for det heele.

                Ærbødigst af Reiner  
 Hel: Præstegd: d: 24 augusti 1804.

3. Dalernes Provstie
Hr Provst Reiner
Sognepræst til Hellelands Præstegield 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L0008 C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser, 0091, - 0095, 0097  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone