Bibliotek>Historiske dokumenter>1804 Provst og Sognepræst Schielderup innberetning om H.N. Hauge. Oddernæs
1804 Provst og Sognepræst Schielderup innberetning om H.N. Hauge. Oddernæs

Hr Dr og Biskop Bloch 

PRO MEMORIA
I Følge det Kongelig Danske Cancellies Skrivelse til Deres Høyærværdighed af 20de Junii d:a, og Deres derpaa grundet Befaling til Dette Stifts Geistlige, at give Underretning om Hans Nilsen Hauges Skrivter, hans og dette Selskabs Fremgang med Videre; har jeg herved den Ære at meddele mine Tanker om dette Selskabs Lære, Fremgang her 1/2 Præstegieldet, og dette Uvæsens Standsning blandt Almuen.    

Hans Nilsen Hauges afskyelige Handlinger er mig nøye bekiendt av Fallesens Maaneds Skrivt, ligesaa af Hans Skrivter jeg har læst, hvori Han viser sig som et ondskabsfuldt Menneske, og med det aller sorteste Hierte. Jeg har af Oddernæs Prædikestoel, ligesaa Hr Cormontan ved de øvre Kirker,  forestillet dette Selskabs Falske og Fordærvelige  Religions Grundsætninger, deres lumske og egennyttige Hensigter, i at forlede saa mange til at sælge deres Gaarde og Eyendomme, at overlade Pengene i deres Hænder, og saaledes at blive med dem Landstrygere allevegne. 
Jeg har derfor advaret Menigheden ikke at lade sig forføre, men holde fast ved deres Bible  og andre gode Religions Bøger, som de har i deres Huse. I dette Sogn har disse Landstrygere kun faaet lidet Indgang. 

Her er kun mig bekiendt 3 Huse, hvor de har indfundet sig, og bleven hørt som Prædikanter, men om dette skeer enda, er mig uvitterlig. De enfoldige Bønder er dog meget indtagen i dem, og anseer dem som Himmelsendte Apostle, besiælet med Aandens Overordentlige Gaver.
 I Venneslands Sogn er dette ogsaa Tilfældet med 3 a 4 Gaarde. Men i de to øverste Sogne har de ingen Indgang fundet. 

En Deel Bønder kiøber dog deres Skrivter, hvilket kunne med tiden have farlige Følger i mere end en Henseende, baade for Christendommen, saa og for Øvrighed og Lærestanden. Og til at forekomme dette synes mig Fornøden: At denne Sekt af Øvrigheden burde fordrives herfra til deres egen Fødestavn; At deres Skrifter maatte Confisqueres, og Bogtrykkeriet fratages dem, og dette saa meget mere, da de nu i Bogtrykkeriet har begyndt paa en nye Bibel Oversættelse. Enhver kan vel dømme, hvilken Oversættelse dette maae blive til Almuens Forvildelse. Alvorlige Messiires maa vist nok tages til at forekomme og standse dette Sværmerie. Disse mine Tanker overlaades i øvrigt til høyeres Bedømmelse.


Oddernæs d 11 Augusti                    Underdanig
    1804                            EM   Schielderup

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

 

Høyædle Høyærværdige 
Hr Bloch
Doctor. Theol. og Biskop over
Christiansands Stift

Til // Christiansand

Hr Provst Schielderup 
Sognepræst til Oddernes Præstegield 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone