Bibliotek>Historiske dokumenter>Provst og Sognepræst Thestrup innberetning om H.N. Hauge. Nedenes
Provst og Sognepræst Thestrup innberetning om H.N. Hauge. Nedenes

Promemoria

Deres Høyærværdigheds ærede  af 12te d,  som offiualiteter melder Deres Ankomst til Stiftet, gir meg det til pligt paa samtlige Herres Brødres Vegne i Nedenæs Provstie at lykønske Dem. Uendelig forbunden for de ædle og bevaagne udtryk som hilsenen forenes med tør jeg forud forsikre  at alle Brødres Bestræbelser vil blive at fortiene Deres Høyærværdigheds Bevaagenhed ved at  arbeidet  tillige maal med Dem. 

I hensigt Cancelliets Skrivelse Hans Nielsen Houge, da er det mig ikke endnu bekiendt, om enten han eller nogen hans tilsendte har hiemsøgt noget Sted her i Provstiet. 
Men nylig har jeg spurdt, at efter at have sværmet vidt og bredt omkring, skal han have nedsat sig i Bergens Stad. Og der som en formuende eje en smuk gaard, og adskillige fartøjer. Dette viser dog, at han ikke foragter timelig Gods, og at han ret godt forstaaer, egen fordeel. Det fortiente dog vel at blive undersøgt paa hvad maade forhvervet. 
Og ikke skal jeg opholde Deres Høyærværdighed med ufornøden vidløftighed, vaager blot at anbefale mig som en 73 Aars Olding, og min unge Søn Res. Capellan her til Deres bevaaagne yndest og Kierlighed, ganske overgivende Deres Høyærværdighed til Guds, vor himmelske Faders og hans Sendebud Overhyrden  Jesu Christi trygge varetægt og Bistand paa alle Deres Veye i det dem betroede rigtige embete ! 
underdanigst
Holt  af:  21de July 1804 ./.                                   underdanigst      

                                    H.C.  Thestrup

S: D. Hr. D  Biskop Bloch ./.

Høyædle Høyærværdge Høylærde
Hr Dr Bloch
Biskop over Christiansands Stift

S: P.                              til Christiansand

8. Nedenes Provstie
Hr Provst Thestrup
Sognepræst til Holts Kald 


( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser, 005 ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone