Bibliotek>Historiske dokumenter>Og nu et Hovedmiddel, som visst efter min Formening vilde meer end noget Tvangsmiddel
Og nu et Hovedmiddel, som visst efter min Formening vilde meer end noget Tvangsmiddel
6559
  1. Og nu et Hovedmiddel, som

visst efter min Formening vilde meer end

noget Tvangsmiddel, (endskiønt og dette

er her nødvendigt), undergrave H. Houge's

overhaandtagende Sværmerie ----- det er, den

velgiørende Almueoplysning og alt hvad med

denne slaaes i Forbindelse ---- f.E. at oprette

Planteskoler og Seminarier for tilkommende Folke-

Lærere ---- anlegge i Norges vidløftige Egne

faste Skoler, hvor Localet det tillader ----

organisere Skolevæsnet i det Hele, og skaffe

desilige Lærere anstændig Lønning ---- fremme

Arbeidsomhed, Industrie og fremfor alt den

endnu meget forsømte Agerdyrkning ---- udrede

nyttige Læsebøger blant Almuen ---- gode Udtag

af Bibelen ---- indføre den nye ev. Christelige

Psalmebog overalt, saafremt muligt. ---o.s.v.

 

I denne samme Henseende anseer

jeg det og for at vilde være en

virksom Modgivt mod Houge's siæle-

fordærvende og hierneforrykkende Sværmerie,

hvilket, dersom det ikke strax og paa alle

mulige Maader angribes, kan have

slemme Følger ---- dersom oplyste Mænd

udgave og fordeelte blant Almuen saadanne

smaa Skrivter, (Afhandlinger, Prækener, Fortællinger

o.s.v.) der kunde lede fra Fanatismen,

skildre ved Kiendsgierninger, H.N. Houge

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone